خداوند مهربان به زنانی که مهریه ی خود را ببخشند وعده داده است که پاداش هزار شهید به او طعلق خواهد گرفت.

 آدابى که فشار قبر را از زنان بر مى دارد
۱ - صبر کردن بر غیرت شوهر
۲ - صبر کردن بر بد خلقى شوهر
۳ - بخشیدن مهریه به شوهر؛ خداوند براى هر یک از این زنان پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد.
مؤ من همیشه پنج چیز براى انجام آداب به همراه دارد
۱ -تسبیح سى و چهار دانه
۲ - سجاده
۳ - شانه
۴ -مسواک
۵ - انگشتر عقیق 

 آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند
۱ -جارو کردن مسجد
۲ - مصافحه کردن با مؤ من
۳ - روشن کردن چراغ در مسجد
۴ - مریض شدن
۵ -عیادت مریض
۶ - شرکت در تشییع مسلمان
۷ - غذا دادن به گرسنه
۸ -روزه مستحبى گرفتن
۹ - به دست کردن انگشتر عقیق سرخ
۱۰ - زیاد سجده کردن
۱۱ - صلوات فرستادن
۱۲ - احترام به مهمان مؤ من 


مطالب مرتبط: