آسیب های شدید استرس بر مغز


متخصصان مغز و اعصاب در یک مطالعه جدید دریافته اند کودکانی که استرس مزمن و شدیدی را تجربه میکنند بیشتر در معرض خطر کوچک شدن ناحیهای از مغزشان هستند که با حافظه در ارتباط است. سطح این منطقه مغزی در کودکانی که تحت استرس و تنش مداوم هستند در مقایسه با سایر همسالانشان، کمتر و کوچکتر است.
متخصص دانشگاه ویسکوسنین در مادیسون آمریکا در این آزمایشات دریافتهاند که این قبیل تفاوتهای مغزی در عین حال روی توان ذهنی و ادراکی انسان تاثیر میگذارند به طوری که کودکان وقتی تحت استرس شدید و مداوم زندگی میکنند در آزمونهای حافظهای محیطی، کارآیی ضعیفتری دارند.

به گزارش مجله آنلاین لاپوسانیس، کودکانی که تحت استرس هستند همچنین در انجام تستهای مربوط به حافظه کوتاه مدت نیز بیشتر دچار مشکل میشوند.

متخصصان میگویند: بیشک تمام اعضای خانواده تا حدودی استرس را تجربه میکنند و به همین دلیل بسیار مهم است دریابیم که سطح بالای استرس چه تاثیری میتواند روی افراد مختلف داشته باشد. برخی از نمونه ها و شرایطی که میتوانند استرس فوق العادهای به کودکان در خانواده وارد کنند شامل خشونت یا تبعیض در مورد یکی از فرزندان یا سایر اعضای خانواده است.

این مطالعه که در مجله نوروساینس به چاپ رسیده تاییدی بر یافتههای قبلی در مورد تاثیرات مخرب استرس در زندگی انسان است. در برخی از مطالعات اخیر نشان داده شده است کودکانی که در شرایط پراسترس زندگی میکنند از نظر فرآیندهای سلولی سریعتر پیر میشوند و بنابراین میتوان گفت استرس دوران کودکی عامل کاهش طول عمر است.

این یافته حاصل مطالعه روی 61 کودک 9 تا 14 ساله است. متخصصان میگویند: هر چند این تفاوتها در بافت مغزی جزئی و میکروسکوپی هستند اما میتوانند تاثیرات مهمی روی مهارتهای ذهنی کودکان بر جای بگذارند. 


مطالب مرتبط: