حدود ۶ درصد بچهها از آلرژیهای غذایی مختلف رنج میبرند. از عمده این آلرژیها در بین بچهها میتوان به حساسیت نسبت به سویا، بادام زمینی، گندم، تخم مرغ و شیر اشاره کرد که حدود ۹۰ درصد آلرژیهای غذایی را در بر میگیرند. ماهی و غذاهای دریایی نیز از دیگر موارد مربوط به آلرژیهای غذایی رایج هستند که بیشتر به بزرگسالان مربوط میشوند. در ادامه چند نمونه آلرژی رایج دربین کودکان اشاره میشوند.
آلرژی‌های غذاییِ کودکان
ملاحظاتی درباره آلرژیهای غذایی
برخی آلرژیهای غذایی به ویژه آلرژی به سویا و شیر در شروع با علامتی مانند اسهال خود را نشان میدهد. تغذیه با شیر مادر خطر بروز آلرژی به شیر را در کودکانی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند کاهش میدهد. نباید قبل از ۱ سالگی به نوزادان شیر گاو داده شود. از خوراندن مغزها، ماهی و سویا نیز تا قبل از ۳ سالگی خودداری شود.
 
آلرژی به بادام زمینی
آلرژی نسبت به بادام زمینی یکی از شدیدترین آلرژیهای غذایی است و حدود ۶ درصد کودکان را درگیر میکند. آلرژی به بادام زمینی باعث بروز واکنشهای مرگبار بهویژه در کودکان مبتلا به آسم میشود. نتایج بررسیها نشان میدهد که تنها ۲ درصد کودکان از آلرژی به بادام زمینی خلاص میشوند. این نوع آلرژی در سنین بزرگسالی نیز از جمله آلرژیهای رایج است.
 
آلرژی به غذاهای دریایی
آلرژی نسبت به غذاهای دریایی از جمله ماهی و آلرژی به سخت پوستان نیز جزو دیگر آلرژیهای غذایی هستند. واکنشها نسبت به این مواد غذایی چنان شدید است که حتی ممکن است مرگبار باشد. در نتیجه بهتر است از دادن هر نوع ماهی و غذای دریایی به بچههایی که دچار چنین آلرژی هستند، خودداری کنید.
 انواع آلرژی,آلرژی نوزادان,آلرژی چیست

آلرژی نسبت به غذاهای دریایی از جمله ماهی جزو دیگر آلرژیهای غذایی هستند

آلرژی به گندم
کودکان و بزرگسالان از یکی از انواع واکنشهای ایمونولوژیکی (ازدیاد حساسیت) به پروتئین گندم رنج میبرند اما فقط برخی از افراد دچار آلرژی میشوند. بچههایی که به گندم آلرژی دارند به دیگر غلات مانند جوی دوسر، برنج و جو نیز حساسیت پیدا میکنند.

بعد از ۶ سالگی معمولا بچهها از آلرژی به گندم، تخم مرغ و آلرژی به سویا خلاص میشوند اما آلرژی نسبت به شیر گاو حتی از سنین مدرسه و بعد از آن نیز امکان بروز دارد.

ممکن است آلرژی نسبت به بادام زمینی و مغزها تا آخر عمر با بچهها بماند.

آلرژی به شیر
آلرژی نسبت به شیر بهویژه شیر گاو آلرژی رایج بین کودکان محسوب میشود که حدود ۲/ ۵ درصد بچههای شیرخوار را تشکیل میدهد. البته این بچهها واکنشهای مشابهی نسبت به شیر بز و شیر گوسفند نیز نشان میدهند. این آلرژی معمولا به دلیل وجود پروتئین لاکتوسرم و کازئین شیر بروز میکند. حساسیت داشتن به شیر خطر دچار شدن به آلرژیهای مربوط به مواد غذایی دیگر را افزایش میدهد. نتایج بررسیها نشان میدهند که حدود ۱۰ درصد بچههایی که به شیر آلرژی دارند نسبت به مصرف گوشت گاو نیز واکنشهای آلرژیک نشان میدهند.

آلرژی به مغزها
آلرژی به مغزها حدود ۳ درصد بچهها را درگیر میکند که آلرژی چندان شدیدی نیست. هر کودکی که یکی از مغزها حساسیت داشته باشد امکان دارد نسبت به مغزهای دیگر نیز همین واکنشها را نشان دهد؛ به عنوان مثال کسی که نسبت به پسته آلرژی دارد به آجیلهای دیگر نیز حساسیت نشان میدهد.

آلرژی به سویا
آلرژی نسبت به سویا باعث بروز واکنشهای مرگبار میشود. این نوع آلرژی حدود ۳ درصد بچهها را دربر میگیرد. حساسیت به سویا معمولا از سنین پایین بروز کرده و یکی از رایجترین حساسیتها محسوب میشود. این نوع آلرژی معمولا در بین بچههایی که نسبت به شیر حساسیت دارند بیشتر دیده میشود.

آلرژی به تخممرغ
آلرژی نسبت به تخم مرغ نیز یکی دیگر از آلرژیهای غذایی رایج بین کودکان است. این نوع آلرژی نزدیک به ۲/ ۵ درصد بچهها را درگیر میکند. برخی از این کودکان نسبت به سفیده تخم مرغ و عدهای دیگر به زرده تخم مرغ و برخی نیز به هر دو ترکیب آن آلرژی دارند. بچههایی که به این ماده غذایی آلرژی دارند معمولا بیشتر در معرض آسم و آلرژیهای بینی قرار میگیرند. واکسنهای رایج آنفلوآنزا برای این بچهها مناسب نیست. این بچهها باید واکسن MMR یا همان واکسن ترکیبی برای محافظت از سرخک، سرخچه و اوریون را دریافت کنند.


مطالب مرتبط: