در این بخش از ایران نی نی آمبولانس ها و امدادهای قرن پیش را ملاحظه خواهید کرد.
"آمبولانس سنت جان" در 10 ژوئیه 1877 تأسیس شد. این سازمان به میلیونها نفر در گرفتن کمکهای پزشکی کمک کرده است. در 140 امین سالگرد احداث، بهمرور مجموعهای از تصاویر تاریخی میپردازیم.
 آمبولانس و امداد در140 سال پیش

 دو مرد در حال حمل بیماری بر روی برانکار
 
در ابتدای قرن بیستم، دو نفر از داوطلبان نشان دادند چگونه میتوان تنها با دو چوب و یک ژاکت برانکار ساخت.
 
آمبولانس و امداد در140 سال پیش
مردی در آمبولانس دوچرخهای
 
آمبولانس مدرن راه درازی را طی کرده است. در شهرهای صنعتی و بزرگ از آمبولانس دوچرخهای استفاده میشد. بیماران آن را راحت و سریع توصیف میکردند.
 

حمایت "وینستون چرچیل" از "سازمان جنگ مشترک" متشکل از "آمبولانس سنت جان" و صلیب سرخ بریتانیا
 
در جریان جنگ جهانی دوم، جمعآوری پول و کمکهای مالی برای این سازمان حیاتی بود و برای تأمین منابع، تجهیزات، آموزش و ردیابی مفقودان و زخمیها به پول نیاز بود.
 
آمبولانس و امداد در140 سال پیش
عملیات کمکهای اولیه که موقعیتهای واقعی را شبیهسازی میکرد
 
 عملیات کمکهای اولیه که موقعیتهای واقعی را شبیهسازی میکرد، مانند خونریزی شدید یا حمله قلبی. در این تمرینها سرعت و واکنش داوطلبان در شرایط اضطراری سنجیده میشد.
 
آمبولانس و امداد در140 سال پیش
در این تمرینها داوطلبان جوان دلداری دادن به بیماران و قربانیان را نیز تمرین میکردند
 

آمبولانس و امداد در140 سال پیش
در 4 مارس 1972، به رستوران "آبرکون" واقع در بلفاست حمله شد
 
انفجار جان دو نفر را گرفت و بیش از 130 تن مجروح شدند. در این تصویر داوطلبان سازمان آمبولانس سنت جان در حال کمک به مجروحان دیده میشوند.

مطالب مرتبط: