آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

الگوی کنار صورت که دوبار بریده می شود.

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

پشت سر (دو بار بریده شود)

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای 

 

دست (دوبار بریده شود)
آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

پوزه یک بار و گوش دوبار از رنگ کرمی و دوبار از رنگ قهوه ای بریده شود.

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

پیشانی (یک بار بریده می شود)
قسمت عقب کف پا و دم دو بار بریده می شوند.
البته کف پا و کف دست ها به رنگ قهوه ای هستند!

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

روی دست (دو بار بریده می شود)
کف دست (دو بار بریده شود)

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

قسمت جلو بدن (دو بار بریده شود)

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

پشت پا (دو بار بریده شود)

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

جلوی پا و قسمت جلوی  کف پا هر کدام دو بار بریده شوند.

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

 

(مونتاژ و دوخت این خرس را در مقاله بعدی ببینید)


مطالب مرتبط: