این مطلب که بیست و سه روایت و حدیث از معصومین(ع) درباره چگونگی رفتار با حیوانات است را مطالعه کنید. تا رفتار صحیح با حیوانات را از معصومین بیاموزیم.

سه حیوانی که پیامبر(ص) توصیه به نگهداری آنها کرد/ توجه به حقوق حیوانات در اسلام

 در کتاب مکارم الاخلاق احادیث و روایات مختلفی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در خصوص نحوه رفتار با حیوانات و جایگاه آنها در دین مبین اسلام ذکر شده که در ادامه آنها را میخوانیم:

1. داود رقّی گفت: نزد امام صادق(ع) بودم که کبوتری را دیدم که از زیر تخت بیرون آمد، به ایشان گفتم: جانم فدای شما! پرندهای را که میخواند به شما هدیه دهم؟ حضرت(ع) فرمود: آن پرندگان مسخ شدهاند، اگر میخواهی پرندهای داشته باشی، مانند این را که از کبوتران حضرت اسماعیل(ع) باقی مانده است، داشته باش.

2. مردی به پیامبر(ع) از ترس خود شکایت نمود و چارهای خواست، پیامبر(ص) فرمود: یک جفت کبوتر نگاهداری نما.

3. امام علی(ع) فرمود: بال زدن کبوتران شیاطین را میراند.

4. همچنین امام علی(ع) فرمود: از خدا بترسید در مورد بردگان، کنیزان و اموال بیزبانتان سوال کردند: اموال بیزبان چیست؟ ایشان فرمود: گوسفند، کبوتر، گربه و مانند اینها.

5. پیامبر (ص) فرمود: بودن گوسفند در خانه باعث میشود که هفتاد در فقر از بین برود.

6. همچنین پیامبر (ع) فرمود: بودن گوسفند در خانه باعث برکت میشود و همچنین بودن گربه هم در خانه باعث برکت میشود. یک گوسفند، یک برکت دارد و دو گوسفند دو برکت دارد و سه گوسفند برکات زیادی دارد.

7. همچنین ایشان فرمود: گوسفند از حیوانات بهشتی است.

8. امام صادق(ع) فرمود: مؤمنی نیست که در خانهاش بزغالهای نباشد و آن خانه مقدس و با برکت نشود و اگر دو بزغاله در این خانه باشد هر روز دو مرتبه این خانه مقدس میشود. مردی پرسید: چهگونه مقدس میشود؟ به آنها گفته میشود تا هنگامی که سفره شما پاکیزه است برکت بر شماست.

9. جعفری گفت: در خانه امام کاظم(ع) یک جفت کبوتر را دیدم که نر آن سبز و ماده آن، سیاه بود و ایشان را دیدم که برای آنها نان خرد میکرد و میفرمود: این کبوتران در شب تحرک دارند و انس میگیرند ولی در شب بال نمیزنند، و هر انسانی که در خانه باشد از جانواران موذی در امان است.

10. امام صادق(ع) فرمود: خانه پیامبری نبود که در آن کبوتری نباشد، چرا که جنهای احمق با کودکان آن خانه بازی میکردند ولی زمانی که کبوتری در خانه بود آنها به کبوتران مشغول میشدند و مردم را ترک مینمودند.

11. امام صادق (ع) فرمود: زنی به خاطر این که گربهای را زندانی نمود و آن گربه از تشنگی مرد، مورد عذاب واقع شد.

12. پیامبر (ص) فرمود: مانع کبوتران نشوید که در منازلتان لانه بسازند.

13. همچنین ایشان فرمود: در هنگام شب به لانه پرندگان دست نزنید چون که آنها در امنیت هستند و در سایه رحمت خداوند.

14. پیامبر (ص) فرمود: حیواناتی را در خانه نگهداری کنید، تا شیاطین به جای این که به فرزندانتان مشغول شوند به آنها مشغول شوند.

15. امام باقر(ع) فرمود: هر کس که ما اهل بیت را دوست دارد، کبوتر را نیز دوست داشته باشد.

16. امام کاظم (ع) فرمود: خانهتان را از سه چیز خالی نگه ندارید که آنها خانه را آباد مینمایند: 1- گربه 2- کبوتر 3- خروس و اگر با خروس مونسی (مرغ) هم باشد، مانعی ندارد.

17. امام رضا (ع) فرمود: خروس پنج خصلت از انبیا را دارد: 1- شناختن اوقات نماز 2- غیرت 3- شجاعت 4- بخشش زیاد 5- زیاد جماع نمودن.

18. پیامبر (ص) فرمود: هرگاه صدای خروسی را شنیدید بدانید که او فرشتهای را دیده است، پس از خدا طلب حاجت نمایید و به او متوجه شوید و هنگامی که صدای الاغی را شنیدید، پناه ببرند به خدا از شرّ شیطان که آن الاغ، شیطانی را دیده است.

19. پیامبر (ص) فرمود: خروس سفید، دوستم است و دشمن او دشمن خداست. او صاحب خود را و هفتاد خانه را محافظت میکند. پیامبر (ص) خروس را با خود نگاه میداشت.

20. و نیز ایشان فرمود: به خروس حرف زشت مگویید که او شما را به اوقات نماز آشنا میکند.

21. همچنین آن حضرت (ص) فرمود: به خروس  حرف زشت نزنید که او دوست من است و من هم دوست او هستم و نیز دشمن او دشمن من است. قسم به خداوند حقی که مرا مبعوث نمود که اگر بنی بشر بدانند چه فوایدی او دارد، پرها و گوشتش را با طلا و نقره میخرند و او جنهای متمرّد را از خانه دور میکند.

22. همچنین ایشان فرمود: کسی که خروس سفید را در خانه نگهداری نماید از سه شر در امان خواهد بود: 1- از کافر 2- از کاهن 3- از ساحر.

23. امام باقر(ع) فرمود: خداوند تبارک و تعالی خروس سفید بزرگی را در زیر عرش آفریده که پاهایش در ریشههای زمین هفتم است و یک بالش در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و هیچ خروسی در روی زمین نمیخواند مگر این که او بخواند، پس هنگامی که میخواند بالهایش را به هم میزند و میگوید: «پاک و منزه است خداوند بزرگی که همانندی ندارد». و خداوند هم جواب میدهد: «کسی که به دروغ قسم بخورد، به آن چه که گفتهای ایمان نیاورده است».

مطالب مرتبط: