امادگی فرزند برای ورود فرزند جدید

بیستر والدین تصمیم دارند بیشتر از یک فرزند داشته باشند. خانواده در امادگی فرزند اول برای ورود فرزند جدید نقش مهمی دارد و مدتی زمان میبرد تا فرزند اول ورود فرزند دوم را بپذیرد
فاطمه مرادی با بیان اینکه فرزند اول خانواده به سختی میتواند حضور کودک دیگر را در زندگی تحمل کند، گفت: خانوادهها باید به این نکته توجه داشته باشند که شرایط جدید برای فرزند اول خانواده پذیرفته شده نیست و اندکی زمان میبرد تا او به شرایط جدید عادت کند.
وی افزود: این شرایط برای کودکانی که نازپروردهتر هستند سختتر است، چرا که با تولد فرزند جدید آنها موقعیت پیشین خود را در خطر میبینند. این روانشناس گفت: زمان تولد فرزند دوم در واقع محبت والدین بین فرزندانشان تقسیم میشود و این مسئله برای فرزند اول اندکی ناخوشایند است.
وی درباره برخورد مناسب والدین با فرزند اول، گفت: والدین باید قبل از تولد فرزند جدید شرایط را برای حضور او در خانه فراهم کنند. مرادی به خانوادهها توصیه کرد: حداقل چهار تا شش هفته قبل از تولد فرزند جدید شرایط موجود در خانه را تغییر داده و کودک را متوجه حضور فرزند دوم به عنوان خواهر یا برادرش کرده و از این طریق تا حد زیادی از بروز ناسازگاری و بداخلاقی کودک جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه تشریح مزایای داشتن خواهر و برادر برای کودک میتواند او را برای داشتن خواهر یا برادر آماده کند، تاکیدکرد: در خانه باید شرایطی فراهم شود تا فرزند اول حس مالکیت نسبت به فرزند جدید را به دست آورده و شرایط را درک کند.

این روانشناس به والدین توصیه کرد: هنگام خرید وسایل مورد نیاز فرزند جدید، برای فرزند بزرگترشان هم اسباببازیهای ویژه و مخصوص او را بخرند که او احساس بیارزشی نکند.

مرادی یکی از راههای پذیرش فرزند جدید توسط فرزند قبلی را ترتیبدادن برنامههای بیشتر برای کودک با پدرش برای عادتکردن او به همراهی با پدرش دانست و گفت: این اقدام میتواند تا حد زیادی فرزند اول را از وابستگی به مادر دور کرده و در قبول شرایط توسط او برای پذیرش فرزند بعدی موثر باشد.

وی به والدین توصیه کرد: فرزندان اولشان را به رابطه ملایم با فرزند جدید تشویق کنند و تلاش کنند تا با دادن مسئولیتها و وظایف مختلف به او، مزایای بزرگتر بودن را به عنوان یک حمایتگر به او بشناسانند.

مرادی در ادامه اختلاف سن مناسب بین فرزندان را بیشتر از دو سال عنوان و خاطر نشان کرد: کودکانی که اختلاف سن کمتر از دو سال داشته باشند آسیبهای بیشتری میبینند، چرا که این کودکان نیاز بیشتری به مادرشان دارند.

این روانشناس با اشاره به اینکه سه سبک برای پرورش کودکان وجود دارد، این سه سبک را شامل سبکهای آسانگیر، سختگیر و مقتدرانه دانست و گفت: بهترین روشی که سبب میشود تا کودک آسیب کمتری از تولد فرزند جدید ببیند، استفاده از سبک مقتدرانه در پرورش او است.


مطالب مرتبط: