انگشتر عقیق باعث می شود خدا عاقبت فرد را امن به پایان برساند

احادیث و روایاتی در خصوص انواع نگین انگشتر را در زیر بیان می کنیم:

پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) در احادیث بسیاری از خواص و خوش یُمنی سنگهای مختلف برای نگین انگشتر گفته اند.

احادیث و روایات زیر در خصوص «انواع نگین انگشتر» از کتاب مکارم الاخلاق نقل میشود:

1. حسین بن عبدالله گفت: از پیامبر(ص) پرسیدم: آیا میتوان نگین سنگ زمزم به دست نمود؟
فرمود: بله، ولی در وقت وضو گرفتن آن را از دست بیرون آورد.

2. احمد بن محمد گفت: امام (ع) را که انگشتری عقیق به انگشت داشت دیدم سپس انگشتر خود را از دست بیرون آورد و در دست من گذاشت و فرمود: نظرت در مورد این چیست؟ گفتم: خیلی خوب است.
فرمود: از آن هنگامی که این انگشتر را به انگشت نمودهام نعمات زیادی از طرف خدا به من رسیده است، آن را دوست دارم و هنگامی که میخواهم وضو بگیرم آن را از دست خود بیرون میآورم، یک شب که طواف مینمودم آن را از انگشت خود بیرون آوردم و به دستم گرفتم ولی از دستم افتاد، بر روی زمین آن را جستجو میکردم که فردی نزد من آمد و گفت: دنبال چه هستی؟ گفتم: انگشترم افتاده است. آن مرد دست خود را به طرف زمین برد و گفت: انگشتر این جاست و آن را به من داد.

3. پیامبر(ص) فرمود: به انگشت نمودن انگشتر یاقوت باعث از بین رفتن فقر میشود، و فردی که انگشتر عقیق به دست نماید امید است که عاقبت به خیر شود.

4. معاذ از امام علی(ع) روایت کرده که ایشان فرمود: فردی که انگشتر عقیق به انگشت نماید خدا عاقبت او را با امن و ایمان به پایان میرساند.

5. از امام صادق(ع) روایت است که ایشان فرمود: انگشتر عقیق به انگشت نمایید که عقیق اولین کوهی است که به ربوبیت خداوند و نبوت پیامبر (ص) و وصایت امام علی (ع) اقرار نموده و آن کوهی است که خداوند عزّ و جل با موسی(ع) گفتگو کرد و فردی که با انگشتر عقیق نماز بخواند پاداش وی چهل برابر کسیست که انگشتر، به غیر از آن به دست کند.

6. سلیمان اعمش گفت: با امام صادق(ع) در خانه منصور بودیم، مردی که شلاق خورده بود از خانه بیرون آمد. امام (ع) فرمود: ای سلیمان! به نگین انگشتر او نگاهی بیانداز. عرضه داشتم: ای پسر رسول خدا (ع)! نگین انگشترش غیر از عقیق است، سپس فرمود: ای سلیمان ! اگر نگین انگشترش عقیق بود تازیانه نمیخورد.

گفتم: ای پسر رسول خدا (ع)! بیشتر توضیح بده، فرمود: ای سلیمان! نگین عقیق نسبت به کشته شدن امنیت میدهد. گفتم: ای پسر رسول خدا! بیشتر توضیح بده، فرمود: خداوند عزّ و جل، دوست میدارد دستی که به سوی ایشان برای دعا بالا میآید انگشتری عقیق بر آن باشد. گفتم: ای پسر رسول خدا! بیشتر توضیح بده.
فرمود: خیلی عجیب است کسی که به دست خود انگشتر عقیق داشته باشد و دینار و درهمهایی نداشته باشد. گفتم: ای پسر رسول خدا! بیشتر توضیح بده.
فرمود: آن نگهبانی از هر بلاست. گفتم: ای پسر رسول خدا! بیشتر توضیح بده.فرمود: آن امان از فقر است. گفتم: ای پسر رسول خدا اجازه میدهید این گفته را از قول جدتان امام حسین(ع) و امام علی(ع) نقل نمایم؟ فرمود: بله!

7. امام صادق(ع) فرمود: هر کس نقره با نگین عقیق به دست کند فقیر نمیشود و چیزی جز خیر به او نمیرسد.

8. امام علی(ع) فرمود: انگشتر عقیق به انگشت نمایید که برای شما مبارک است و از هر بلایی در امنیت خواهید بود.

9. امام صادق(ع) فرمود: مردی نزد پیامبر(ص) شکایتی آورد که راهزن به او حمله کرده است. ایشان فرمود: مگر انگشتر عقیق به انگشت نداشتی؟ این انگشتر از هر بدی نگاه میدارد.

10. امام باقر(ع) فرمود: کسی که انگشتر عقیق به انگشت کند مادامی که این انگشتر به دست اوست نیکی به او روی میآورد و آن از طرف خدا نگاهبان او خواهد بود.

11. عبدالرحمن قصیر  گفت: حاکم به دنبال مردی از آل علی(ع) فرستاد، امام صادق(ع) متوجه شد و فرمود: انگشتری عقیق به دنبال او بفرستید، انگشتر را فرستادند و سختی به او نرسید.

12. عبدالمومن انصاری گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: دستی که انگشتر فیروزه به انگشت داشته باشد به فقر دچار نمیشود.

13. علی بن مهزیار گفت: به نزد امام کاظم(ع) آمدم، انگشتری فیروزه به انگشت ایشان دیدم که بر آن «الله الملک» نوشته بود، در حالی که به انگشتر نگاه میکردم امام(ع) فرمود: چرا نگاه میکنی؟ این سنگی است که جبرییل(ع) برای پیامبر(ص) از بهشت آورده و پیامبر(ص) آن را به امام علی (ع) بخشید و تو میدانی که اسم آن چیست؟ گفتم: فیروزه است. فرمود: این اسم فارسی است و میدانی اسم عربی آن چیست: گفتم: خیر! فرمود: ظفر است.

14. امام علی(ع) فرمود: انگشتر جزع یمانی را به انگشت کنید که حیله شیطان متمرد را از شما میگرداند.

15. امام صادق(ع) فرمود: بلور نگین خوبیست.

16. پیامبر(ص) فرمود: انگشتر زبرجد را به انگشت کنید که راحتیای است که در آن سختی نیست.

17. همچنین ایشان فرمود: انگشتر زمرد، فقر را میبرد.

18. و باز فرمود: کسی که انگشتر یاقوت زرد را به انگشتر خود کند دچار فقر نمیگردد.


مطالب مرتبط: