اگر دوست دارید در خانه به فرزندتان خوش بگذرد این فعالیت های خلاقانه به شما کمک خواهد کرد
اگر خواستار خوشحالی فرزندان در خانه هستید
اتاق متفاوت کودک
خیلی از والدین وقتی میخواهند برای فرزندشان اتاقی آماده کنند، یک اتاق مثل بقیه خانه در نظر میگیرند، فقط وسایلش کمی کوچکتر و رنگیتر است و عروسک و اسباببازی هم در آن هست. اما اتاق کودکان جایی است که میتواند خیلی هیجانانگیزتر از این حرفها باشد. فرزندتان میتواند در اتاقش توی چادر بخوابد، به سقف کرههای منظومه شمسی را با سفینهها و شهابسنگها و غیره آویزان کند یا ممکن است یک حوضچه کوچولوی پر آب، تاب یا یک ننوی ساده داشته باشد، هر چه متفاوتتر و خلوتتر باشد، جا برای خلاقیت و هیجان و بازی بیشتر خواهد بود. در طراحی چنین فضایی، حتما علاقه و استعداد فرزندتان را در نظر بگیرید، نه آرزوهای قدیمی کودکی خودتان را، چون قرار است اتاق او باشد نه شما!

برنامه عکاسی متفاوت
بهاحتمالزیاد تابهحال عکسهای زیبایی که برخی والدین در سراسر جهان از فرزندانشان گرفتهاند را دیده و تحسین کردهاید. لازم نیست حتما عکاس حرفهای باشید تا بتوانید عکسهای متفاوت بگیرید، شما تصمیم بگیرید و اجازه بدهید فرزندانتان با شور و هیجان، در عکسهایتان نقش ایفا کنند. میتوانید عکسهای زیادی ببینید و از آنها ایده بگیرید. شما فقط از هیجان کودکتان لذت ببرید و عکس بگیرید، بگذارید همهچیز را امتحان کند. چند نکته را حتما رعایت کنید:

• لازم است که اول فرزندتان را به این کار علاقهمند کنید، نه اینکه وادارش کنید.

• هدف نشان دادن عکسها به دوست و آشنا نیست، تجربهای متفاوت و پرهیجان و لذت ایجاد کردن است. دائم به خودتان یادآوری کنید اگر لازم است!

• نه نیاورید و هر پیشنهادی فرزندتان میدهد، رد نکنید. بگذارید خلاقیتش حسابی دستبهکار شود. شاید اولش اصلا عکسهای خوبی از آب درنیاید، اما کمکم او به این موضوع فکر میکند، با دقت بیشتری محیطش را میبیند، به عکسها توجه میکند، ذهنش را به فعالیت وامیدارد و به ایدههای جذابتری میرسد. بنابراین، صبور باشید و همراه خوبی برایش باشید. هم خلاقیتش شکوفا میشود، هم رابطه دوستداشتنی بینظیری بین شما ایجاد میشود، هم یاد میگیرد پشتکار داشتن به نتیجههای بهتر منجر میشود و هم اعتمادبهنفسش بالا میرود.
 بازی با کودک

هر بازی که میخواهید انتخاب کنید اول فواید آن را بررسی کنید
  
بازیهای مجازی- واقعیت مجازی
بخش زیادی از زندگی فرزندان امروزی را رایانه، گوشی هوشمند، انواع کنسول بازی و غیره پرکرده است. حالا هم که دیگر با عینکهای واقعیت مجازی و مانند آن، دنیای بازیهای رایانهای کاملا در حال تغییر کردن است. نمیتوانیم چشممان را روی آن ببندیم، بهترین راه این است که خودمان بهترینها را برای فرزندمان انتخاب کنیم.

برخلاف باور بسیاری، بازیهای رایانهای همگی خشن یا برای وقت تلفکردن نیستند. بسیاری از این بازیها برای تقویت قدرت مغزی انسان طراحیشدهاند و مهارتهایی مثل حل مسئله، حفظ تعادل، توجه به جزییات، تمرکز، کنترل واکنشهای تکانهای، قدرت تصمیمگیری و غیره را تقویت میکنند. بهعلاوه، در خانههای آپارتمانی کوچک مگر چقدر جا برای خیالپردازی و بازیهای قدیمی هست؟ بازیهای مجازی دنیای تازهای را به دنیای معمول بچهها اضافه میکنند. در این مورد چند نکته را با حساسیت ویژه در نظر داشته باشید:

• زمان بازی رایانهای باید محدود باشد. حداکثر دو سه ساعت در روز تعطیل و کمتر در روزهای مدرسه

• بازی باید با سن فرزندتان متناسب باشد. بسیاری از بازیها برای بزرگسالان طراحیشدهاند و صحنههای مناسبی برای کودکان ندارند.

• بازیهای خشن میتواند رفتار پرخاشگرانه را به دنبال داشته باشد پس جدا از آنها پرهیز کنید.

• هر بازی که میخواهید انتخاب کنید اول فواید آن را بررسی کنید، نظرات دیگر کاربران را بخوانید، بعد خودتان آنرا امتحان کنید و بعد بگذارید فرزندتان با آن بازی کند. اگر بلد نیستید بازی رایانهای بازی کنید، وقتش رسیده یاد بگیرید. فرزندتان هم خوشحال خواهد شد!
  بازی با کودک

 زمان بازی رایانهای باید محدود باشد. حداکثر دو سه ساعت در روز
 
ماجراجوییهای خواندنی- کتابخوانی دستهجمعی
لازم نیست همهچیز را با چشم تجربه کنیم. تجربه تخیل داستان کتاب در ذهن میتواند دنیای تازهای را جلوی پای ما بگذارد. با فرزندتان برنامه دورهم کتاب خواندن بگذارید. هرکسی نقش خودش را داشته باشد. اگر میشود، فضا را به فضای کتاب نزدیک کنید، مثلا اگر قرار است شب تاریک جنگل باشد، چراغها را خاموشکنید و شمع روشن کنید. اگر قرار است فرزندتان نقش مسافری را داشته باشد که در چادرش روی مریخ منتظر سفینه است، یک پارچه روی میز بکشید و بگذارید او جلوی چادرش بنشیند و بقیه ماجرا را بخواند.

مطالب مرتبط: