ایمن کردن خانه برای کوچولوها

حفظ ایمنی محیطی که فرزندمان در آنجاست بسیار مهم است .تنها در روزهای اول بعد از تولد نیست که فرزندتان در خطر است. شاید خفگی در خواب و حمام جدیترین خطری باشد که نوزاد چند روزه شما را تهدید میکند، اما در ماههای بعد هم فرزندتان با هزار و یک خطر دیگر روبهرو خواهد بود که اگر نسبت به آنها بیتوجه باشید برایتان گران تمام میشود. ناایمن بودن خانه در سال اول زندگی فرزندتان و تا چند ماه بعد از راه افتادنش میتواند شما را با مشکلاتی روبهرو کند که حتی احتمال وقوعشان را هم نمیدهید.

پس اگر نمیخواهید در یک چشم به هم زدن سلامت و حتی جان فرزندتان به خطر بیفتد، به ریزهکاریهایی که برای ایمن کردن خانه رعایت کردنشان ضروری است، توجه کنید و با ساختن خانهای امن، فرزندتان را برای کنجکاویهایی که اقتضای ماههای اول زندگیاش است آماده کنید.

برای پریزها درپوش بگذارید
همه پریزهای برق را با درپوشهای محکم و مناسب بپوشانید. بچهها درکی از خطرساز بودن برق ندارند و با یک آزمون و خطای ساده میتوانند دردسری جدی درست کنند. اگر سهراهی روی زمین گذاشتهاید و شارژرها یا وسایل الکتریکی  دیگر را به آن میزنید، بهتر است سهراهی را به ارتفاع بالاتری منتقل کنید. بچهها از روی کنجکاوی با سوراخهای کوچک پریز بازی میکنند، پس این هشدار را جدی بگیرید.

بهتر است برای مدتی چراغخوابهای سیمدار و دیگر وسایلی که سیمشان روی زمین آویزان میشود را از دسترس خارج کنید. فرزند نوپایتان ممکن است با کنجکاوی سیمها را بکشد و باعث افتادن وسایل روی دست و پایش شود.

پلهها را مسدود کنید
آمارهایی که سوئدیها منتشر کردهاند، نشاندهنده این است که بیشتر صدمهها به کودکان زیر یک سال بهخاطر سقوط وارد میشود. گرچه در کشور ما هنوز آماری در این مورد منتشر نشده، اما مراجعه به مراکز اورژانس نشاندهنده این است که بسیاری از کودکان نوپا بهخاطر سقوط از ارتفاع کمتر از یک متر-که از نظر بزرگترها چندان خطرساز نیست- دچار مشکلاتی جدی میشوند.

اگر نمیخواهید فرزند شما دچار چنین آسیبهایی شود، مقابل پلههای خانه نردههای محافظی که برای ایمن کردن خانه برای کودکان طراحی شده قرار دهید و دسترسی کودک نوپایتان به آن فضاها را مسدود کنید.

مراقب سر خوردن باشید
زیر فرشهای خانه و قالیچههایی که در راهروها انداختهاید، ترمز فرش قرار دهید تا وقت دویدن، فرزندتان روی آنها سر نخورد. تی کشیدن خانه در شرایطی که کسی مراقب فرزندتان نیست، میتواند باعث زمین افتادن فرزندتان شود. اصلا شاید بهتر باشد برای محافظت از فرزندتان خانه را موکت کنید یا به جای فرشهای کوچک از فرشهایی با متراژ بالا استفاده کنید.

مبل استیل نخرید
اگر میخواهید مبلمان خانه را عوض کنید، فکر خریدن مبلهای استیل و چوبی را از سر بیرون کنید. مبلهای راحتی بهترین انتخاب برای خانههایی هستند که در آنها کودکان نوپا قدم برمیدارند. اما اگر مبلهای قدیمیتان چوبی هستند و قصد تعویضشان را هم ندارید، کنار پایههای مبل و صندلیها کوسن بگذارید تا فرزندتان بهخاطر برخورد با چوبهای سخت آسیب نبیند. از طرف دیگر گوشههای میزها و فضاهای سرتیز اتاق را با ابزارهای سادهای که برای امن کردن خانه ساخته شدهاند، بپوشانید.

شیشهها را فراموش نکنید
اگر شیشه بزرگی ورودی خانه شما را از قسمتهای دیگر جدا میکند، حتما روی آن را با برچسبهای رنگی بپوشانید تا فرزندتان متوجه وجود شیشه بشود. پشت پنجرههای خانه را با نردههای بلند بپوشانید، چهارپایههایی که ممکن است فرزندتان روی آنها بایستد و از پنجره بالا برود را از دسترس خارج کنید و قفل پنجرههایی که از ارتفاع پایین قابل باز شدن هستند را محکم کنید. همین کودکان که فکر میکنید قدرت باز کردن هیچ دری را ندارند، گاهی بیشتر از انتظار شما توانمند میشوند و دردسر درست میکنند.

راه شومینه را سد کنید
برای شمایی که فرزندتان در بهار یا تابستان گذشته به دنیا آمده، سپری کردن پاییز و زمستان امسال آسان نخواهد بود. کودک شما حالا میتواند چهار دست و پا به سمت شومینه یا بخاری برود و در یک چشم به هم زدن، کار دست خودش بدهد. اگر هم تازه راه رفتن را یاد گرفته باشد، اشتیاقش به تمرین راه رفتن بیشتر خواهد شد و البته بهخاطر ناتوانیاش در حفظ تعادل ممکن است با نزدیک شدن به بخاری و شومینه دردسر درست کند. برای محافظت از فرزندتان نمیتوانید فقط به پوشاندن نقاط داغ اکتفا کنید.

شما میتوانید با خرید نردههای محافظی که برای مراقبت از کودکان نوپا ساخته شده، اطراف محدودههای خطرساز را نردهکشی کنید. درست است که دمای رادیاتورها نمیتواند باعث سوختگی پوست شود اما میتواند فریاد کودکتان را بلند کند، پس روی رادیاتورها هم پارچه بیندازید.

شویندهها دور از دسترس باشد
اگر سری به اورژانس بیمارستانهای کودکان بزنید، همیشه کودکانی را میبینید که بهخاطر مسمومیت با شویندهها روانه بیمارستان شدهاند. شاید فکر کنید فرزندتان قدرت باز کردن دربطریهای شوینده را ندارد یا اینکه تصور کنید شما همیشه مراقبش هستید، اما وضعیت اورژانس بیمارستانها نشان میدهد بچهها کافی است تنها چند لحظه چشم شما را دور ببینند تا با جان خود بازی کنند. پس پیش از آنکه فرزندتان چهاردست و پا رفتن را یاد بگیرد، شویندهها را به کابینتهای بالا منتقل کرده و حشرهکشها و داروها را هم از کابینتهای پایینی خارج کنید.

در  وان حمام  رهایش نکنید
تصور میکنید کمی آب در وان حمام نمیتواند خطری برای فرزندتان ایجاد کند؟ نوزادها حتی در عمق 5سانتیمتری هم میتوانند غرق شوند و با پیوسته زیر دوش بودن هم ممکن است تنفسشان قطع شود. پس در ماههای اول اگر قصد حمام کردنشان را دارید، به جای گرفتن دوش روی سر فرزندتان، با فنجان یا لیوان روی سرش آب بریزید و هرگز او را حتی برای چند ثانیه در وان رها نکنید. اگر تصور میکنید صندلی حمام جای امنی برای فرزند نوپای شماست، در اشتباهید. او به راحتی میتواند سر بخورد و دچار شکستکی استخوان یا خفگی در حمام شود.

به پهلو بخوابانیدش
خفگی در خواب یا سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، بیصداترین مرگ در میان نوزادان است، بهویژه نوزادانی که دچار ترش کردن معده میشوند، میتوانند در یک چشم به هم زدن، درحالیکه به پشت خوابیدهاند با سکسکه کردن یا عطسه، دچار خفگی شوند. برای جلوگیری از این مشکل، تخت نوزادتان را در وضعیت شیبدار قرار دهید و هیچ وقت او را به پشت نخوابانید. بعد از هر بار شیر خوردن هم حتما او را برای 10 دقیقه در حالت عمودی قرار دهید تا امکان برگشتن شیر کمتر شود.

خواباندن به پهلوی راست، بهترین حالت خواباندن نوزادان است. کودک شما تا قبل از چهار ماهگی نباید روی شکم بخوابد. از طرف دیگر خیال خواباندن او در تخت خودتان را هم از سر بیرون کنید. غلتیدن ناخواسته در حالت خواب به سمت نوزاد و تماس با بینی او میتواند فرزندتان را دچار خفگی کند.

تشک استاندارد
برای تخت نوازدتان تشک طبی و استاندارد تهیه کنید. تشکهای بسیار نرمی که فرو میروند، میتوانند خطر خفگی نوزادان را بیشتر کنند. گذشته از این، هنگام انداختن پتو روی فرزندتان مراقب باشید پتو روی صورتش قرار نگیرد و بینیاش را نپوشاند. نوزادان به سختی با دهان تنفس میکنند و اگر مجرای بینیشان برای چند لحظه مسدود شود، ممکن است دچار خفی شوند.

الیاف مصنوعی
ازخریــدن لحاف و تشکهایی که با الیاف مصنوعی پر شدهاند و عروسکهای پولیشی که رویشان سن مناسب استفاده نوشته نشده خودداری کنید. فرزند شما در ماههای اول زندگیاش بیشتر با خطر ابتلا به حساسیت روبهروست و اگر دچار این مشکل شود، ممکن است تا پایان عمر توانایی خلاص شدن از آن را نداشته باشد، پس تشک و اسباببازیهایش را تنها بهخاطر زیباییشان انتخاب نکنید.

کیفتان را رها نکنید
کیف شما پر است از خردهریزهایی که هرکدام میتوانند خطرساز باشند. اگر فرزندتان ندانسته یک پاککن را بخورد، مداد را در چشمش فرو کند یا با خطکش تصمیم به دویدن بگیرد و به زمین بیفتد، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد یا اگر موچین ابرویتان را بردارد و با سر تیزش دردسر درست کند چه؟ پس حتی برای یک لحظه هم کیف دستیتان را درباز روی زمین رها نکنید.


مطالب مرتبط: