بازیافت قوطی های خالی فلزی

یک ایده دیگر برای استفاده از قوطی های خالی فلزی ...

بازیافت قوطی های خالی فلزی

قوطی ها را با رنگ دلخواهتان رنگ بزنید .

بازیافت قوطی های خالی فلزی


یک تکه چوب به بلندی قوطی ها و عرض سه قوطی فلزی را رنگ بزنید و بگذارید خشک شود.

بازیافت قوطی های خالی فلزی

قسمت بالای قوطی ها را سوراخ کنید.

بازیافت قوطی های خالی فلزی

روی چوب را هم در سه نقطه اتصال با قوطی ها سوراخ کنید.قوطی ها را با پیچ یا میخ روی تکه چوب متصل کنید.

بازیافت قوطی های خالی فلزی
مطالب مرتبط: