بازی های محلی گیلانی


آغوزبازى 
ابتدا بازیکنان براى جمعکردن افراد بیشترى در بازی، در کوچهها فریاد مىزنند: "آلبازى - آغوزبازی" و پس از جمع شدن افراد، براى شروع بازى با سکه، شیر یا خط مىکنند. سپس نقطه ٔ معینى را معلوم مىنمایند و هریک از بازیکنان تیله ٔ ( تیره) خود را بهسمت آن نقطه مىاندازد. تیله یا گردوى هرکس که به آن نقطه نزدیکتر باشد، استاد (پیشم) شده و بقیه بهترتیب نزدیکتر بودن گردویشان، نفر اول (نیشم)، نفر دوم (دوم نیشَم)، نفر سوم (سوم نیشم) و الى آخر ... خواهد بود . 
بازی های محلی استان گیلان،بازی های محلی و قدیمی گیلان

بازی های محلی استان گیلان
 بَرِمومبازى 
دو بازیکن کمى برموم را روى ناخن شست خود مىچسبانند. سپس یکى از آن دو مىباید لایه ٔ نازک برموم ناخن شست خود را روى لایه ٔ نازک برموم ناخن حریف گذاشته و آرامآرام، بر موم حریف را جدا سازد که در صورت موفقیت و انجام آن، برنده است و در غیر اینصورت بازنده ٔ بازى خواهد بود . 

عروس بازی
عروس بازی از بازی های مشترک بین دختر و پسر ها ی7 تا10 ساله است . در بازی که بیشتر دو سه نفری بر گزار میشود 5 عدد قلوه سنگ گرد ( به اندازه یک حبه قند ) را می آورند و آنگاه افراد با قرار دادن آنها در کف دست وپرتاب به بالا سعی می کنند که با پشت دست تعداد بیشتری از آنان را بگیرند . در اینجا هر کس که تعداد بیشتری لز سنگها رابگیرد آغاز گر بازی است ونفرات بعد به تعداد سنگهایی که گرفته اند در رده های بعدی می باشند.

برای شروع بازی ابتدا یکی از آنان را با دست می گیرد و با پرتاب کردن به بالا سعی می کنند که یکی یکی از سنگها را بر دارند و در مرحله بعد نها را دوبه دو و در مرحله سوم سه به سه که اول سه تا بعد یکی ومرحله چهارم هر چهارتا را با هم بر می دارند مراحل دیگری دارد از جمله نوک زدن به زمین به تعداد ده بار برداشتن یکی و قراردادن دیگری بر روی زمین و در نهایت عبور دادن همه سنگها در حال پرتاب کردن یکی به هوا به زیر کف یک دست دیگر خود که با دو انشفت و فومن روی زمین ایستاده باشد . 
بازی های محلی استان گیلان،بازی های محلی و قدیمی گیلان

بازی های سنتی گیلان
 جوجو یکمنه 
بازیکنان به دو گروه مساوى تقسیم مىشوند و با "تر یا خشک" یا "شیر یا خط" گروه کولىدهنده و کولىخورنده را معلوم مىکنند. آنگاه روى زمین دایرهاى مىکشند و کولىخورندگان سوار بر کولىدهندگان مىشوند. سپس استاد گروه سواره (پیله شریک یا سرشریک) به یکى از افراد خود دستور مىدهد که پیاده شود. این فرد پس از پیاده شدن باید دور دایره دویده و یک نفس بگوید: "جوجو یکمنه ..." و دوباره سوار بر همان بازیکن شود. اگر نفس وى بند آمد که جاى دو گروه عوض مىشود و در غیر اینصورت یکیک افراد سواره همینکار را تکرار مىکنند تا شاید نفس یکى ببرد و جاى آنها عوض شود. اگر در طى چندین بار دویدن، نفس هیچکدام نبرید، آنگاه محیط دایره را بزرگتر مىکنند تا یک نفس تکرار کردن مشکلتر و سوختن سوارهها امکانپذیرتر شود و بههمین طریق بازى را ادامه مىدهند .
 بازی های محلی استان گیلان،بازی های محلی و قدیمی گیلان

بازی های محلی و قدیمی گیلان
 گلپا گلپا
این بازی بین 2 گروه انجام میشود و تعداد نفرات گروه هم مهم نیست.

در این بازی یک گروه به تعداد نفرات سنگهایی را انتخاب میکنند و ایستاده در یک ردیف به فاصله یک متری مگذارند. و گروه مخالف در فاصله حدودا 15 متری همین کار را انجام می دهند. در این بازی گروه ها باید سعی کنند سنگهای ایستاده طرف مقابل را با پرتاب سنگهای کوچکتر بندازند.

با شروع این بازی هر شخص میتواند فقط یک سنگ پرتاب کند وبا انداختن سنگهای ایستاده یک جایزه پرتاب به دست میاورد. با اتمام پرتاب سنگ یک گروه گروه بعدی شروع به پرتاب سنگ به طرف سنگهای ایستاده که به زبان محلی گلپا گفته میشود می کنند.

این بازی ادامه پیدا میکند و هر گروهی که بتواند آخرین سنگ ایستاده از دو گروه را بندازد برنده است و گروه مقابل بایددو بار فاصله بین دو گروه را به گروه برنده سواری بدهد.
بازی های محلی استان گیلان،بازی های محلی و قدیمی گیلان

 بازی های سنتی گیلان
 خرسبانى 
خرسبان، خرس رام و اهلى را به کوچه، بازار و خانهها آورده و با او کارهاى نمایشى انجام مىدهد. به این ترتیب که او را وادار به بالا رفتن از درخت مىکند یا عصائى به دست وى مىدهد، طورى که او با دو پا راه مىرود و همراه با او خرسبان هم شعرى را مىخواند .
 
پس از برنامه ٔ نمایش مردم غذاى نیمخورده ٔ خرس را به بچههاى لاغر خود مىدهند و معتقد هستند که غذاى دهانزده ٔ خرس، کودکان لاغر را چاق مىکند .

مطالب مرتبط: