بهداشت مردان در بارداری
بهداشت باروری مشتمل بر طیف وسیعی از موضوعات است که سلامت باروری و نشاط و رفاه خانواده را تضمین می کند مردان و زنان هر کدام از آنها باید در ارتباط به حقوق خود حساس باشند در بیشتر کشورهای دنیا مردان تقریباً در همه جنبه های زندگی از تصمیم گیری درباره زندگی خصوصی و تعداد فرزندان گرفته تا تصمیم گیری درباره سیاستها و برنامه ها در سطوح دولتی از قدرت بیشتری برخوردارند. آنچه که زنان در طی حیات جنسی خود تحمل می کنند اگر چه ناشی از زن بودن و حاصل شرایط بیولوژیک آنان است در صورتیکه با توجه و مشارکت مردان همراه باشد با دشواری کمتری روبرو خواهد شد. مشارکت مردان همه آنچه را در بهداشت باروری به مردان مربوط می شود از آن جمله حقوق باروری در رفتارهای جنسی را شامل می شود و دو جلوه دارد. اول آنچه نشان می دهد که مرد نیازها، عقاید و حقوق همسر خود را از زمینه بهداشت باروری پذیرفته و به آن عمل می کند دوم آنچه به بهداشت جنسی خود مرد و رفتار سالم در این زمینه مربوط می شود. در واقع منظور از مشارکت مردان مسئولیت پذیری آنان در زمینه بهداشت باروری و حمایت از همسر برای مقابله با دشواری های حیات جنسی و توفیق در این راه است این مسئولیت پذیری از روابط سالم جنسی تا فرزندآوری از تغذیه کودک تا تربیت فرزندان و از بکارگیری روشهای جلوگیری از حاملگی زن تا حمایت های دیگر از او را شامل است. نقش مردان در بهداشت باروری به حکم مرد بودن آنها متنوع است شریک جنسی برای زن، همسر، پدر، سرپرست خانواده، رهبری جامعه و ... توفیق برنامه های بهداشت باروری مستقیماً در گرو نگرش و عمل مردان است. مشارکت مردان به تقویت روابط درون خانواده و احساس مسئولیت بیشتر مردان در قبال آموزش تربیت و سلامت فرزندان منجر می شود. مردان شریک باروری همسران خویش اند اگر در تمامی مراحل بیش از بارداری، زایمان، شیردهی و ... و زمانی که حاملگی خواسته یا ناخواسته به سقط منجر می شود در کنار همسر و یاور او باشند تحمل سختی ها برای زن آسان تر می شود. برای اینکه بتوان مشارکت مردان را در برنامه های تنظیم خانواده بیشتر کرد باید کارهایی مانند ترویج مشارکت مساوی زنان و مردان در تمام مسئولیت های خانوادگی توسط سازمان ها و دستگاه های دست اندرکار دولتی و رهبران ملی و اجتماعی، تلاش ویژه برای تأکید بر مسئولیت مشترک مردانه و ارتقاء مشارکت فعالانه آنان در مسئولیت پدرانه، ترغیب مشارکت کامل مردان در زندگی خانوادگی و مشارکت کامل آن در زندگی انجام شود. در کنار این فعالیت ها آگاهی رساندن به مردان در این زمینه که می توانند نقش مهمی را در حل این مشکل ایفا کنند متقاعد ساختن خانمها در اینکه در هنگام مشاوره های تنظیم خانواده و دریافت خدمات پیشگیری از بارداری به همراه همسران خود باشند و آگاه ساختن مردان با تأکید بر نقش آنها به عنوان مسئول مراقبت کننده و محافظت کننده از همسر سبب تصمیم گیری های آگاهانه سالم و مشترک زن و شوهر درباره سلامت باروری، پیشگیری از بارداری، تعداد فرزندان و سایر مسائل مربوط به بهداشت باروری خواهد شد. به امید آن روزی که مردان کشور عزیزمان نیز سهمی مناسب تر در برنامه های تنظیم خانواده داشته باشند. 

مطالب مرتبط: