بچه ها چقدر تلویزیون می بینند؟

بچه ها وقتی به سن 7 سالگی می رسند، یک سال از عمرشان را یا تلویزیون نگاه کرده اند و یا به صفحه کامپیوتر زل زدهاند.

 تیم لیوتون، وزیر سابق کودکان در انگلیس هشدار داد، اعتیاد کودکان به تلویزیون باعث ایجاد تغیراتی در ساختار مغزشان می شود که شبیه اثرات کوکایین و الکل است.

لیوتون می گوید طبق آمار سازمان تامین اجتماعی انگلیس، تعداد کودکانی که بر اثر افتادن از درخت به بیمارستان برده می شوند، نسبت به یک دهه پیش نصف شده و در مقابل، تعداد کودکانی که به خاطر «آسیب های فشار تکراری» -مثل انجام یک بازی کامپیوتری برای مدت طولانی- پذیرش می شوند، 2 برابر شده است.

تحقیقاتی که توسط دکتر اریک سیگمن، روانشناس، انجام شده نیز نشان می دهد بچه های 12 تا 15 ساله به طور متوسط 6 ساعت از روز را به صفحه تلویزیون یا کامپیوتر و وسایلی از این دست زل می زنند.
مطالب مرتبط: