تاثیر تماشای فیلم خشن بر کودکان

تاثیر تماشای فیلم خشن بر کودکان

کودکانی که فیلم های خشن را تماشا می کنند نسبت به کودکان دیگر در بازی هایشان از خشونت بیشتری استفاده می کنند

تفکر و استدلال در کودکان زیر 8 سال رشد نکرده و در این سنین بچهها هر چیزی را واقعی تصور میکنند وتصور وجود کارگردان، فیلمنامه ، هنرپیشه که نقش بازی میکند سخت است.

هنگامی که کودکان تصاویر ترسناک و یا صحنههایی از تیراندازی را در فیلمها مشاهده میکنند، برخی از آنها در پی انجام موارد مشابه آنها در بازیهای کودکانه خود برمیآیند، در حالی که گروهی دیگر از دیدن چنین صحنههایی نگران، ناراحت و وحشتزده میشوند.

طبق تحقیقات انجام شده، کودکان قادر به درک این موضوع نیستند که در برنامه های تلویزیونی وقتی شخصی به شخص دیگر حمله می کند حمله او واقعی نیست.