تاثیر تمرینات ورزشی در کاهش کمردرد ناشی از بارداری

تمرینات ورزشی از جمله چرخش لگنی نشسته در زنان بارداری که از کمردرد و ناتوانی ناشی از آن رنج می برند و در عین حال مایل به استفاده از درمان های تهاجمی و داروهای شیمیایی تسکین درد نیستند، اقدام موثری است.
کمردرد یکی از شایع ترین شکایات زنان باردار است که به ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره، اشتغال و اختلال خواب منجر می شود.
محققان در پژوهشی تاثیر چرخش لگنی نشسته را بر ناتوانی فیزیکی زنان نخست زای مبتلا به کمردرد در سه ماهه سوم بارداری بررسی کرده اند.
این مطالعه نیمه تجربی بر روی 60 زن نخست زای مراجعه کننده جهت مراقبت های پریناتال به سه درمانگاه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد. یافته های این مطالعه حاکی است شدت ناتوانی فیزیکی در گروه آزمون بعد از مداخله به طور معنی داری کاهش یافته بود، در حالی که در گروه شاهد شدت ناتوانی فیزیکی با پیشرفت بارداری افزایش یافته بود. همچنین در گروه آزمون انجام چرخش لگنی نشسته باعث کاهش شدت کمردرد در مقایسه با قبل از مداخله و گروه شاهد شده بود. این مطالعه توسط صدیقه کمالی کارشناس ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام و نتایج آن در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ارائه شده است.


مطالب مرتبط: