بر اساس مطالعات جدید پژوھشگران، بازی کردن کودکان در گل آنھا را سالم نگه میدارد.

در مطالعه جدید، کودکانی که نخستین سالهای زندگیشان در معرض باکتریهای خانگی و حتی باکتریهای جوندگان قرار گرفته بودند، کمتر احتمال داشت به آلرژی، آسم و خسخس سینه دچار شوند. محققان معتقدند زمان قرارگرفتن در معرض این باکتریها برای سر و سامانگرفتن سیستم ایمنی در سن یک سالگی کلیدی است.

تحقیقات پیشین نشان داده بود کودکانی که در مزارع بزرگ شده بودند، میزان آسم و آلرژی کمتری داشتند. این پدیده به قرارگرفتن مداوم آنها در معرض میکروارگانیسمهای موجود در خاک مزرعه نسبت داده میشود. مطالعه جدید دانشمندان «مرکز کودکان جانز هاپکینز» و دیگر موسسهها نشان میدهد کودکانی که در شهرها زندگی میکنند، دارای نرخ ابتلا به آلرژی و آسم بالاتری هستند و کودکانی که پیش از نخستین سالگرد تولدشان در معرض چنین موادی قرار میگیرند، از این موضوع نفع میبرند.

همچنین اثرات محافظتی هر دوی قرارگرفتن در معرض آلرژنها و باکتریها زمانی که کودک پس از سن یک سالگی و برای نخستین بار در معرض چنین موادی قرار گرفته بود، دیده نشد. قرارگرفتن در معرض آلرژنها و باکتریها میتواند با شکلدادن پاسخهای ایمنی کودکان دارای اثر محافظتی باشند. یافتههای جدید میتواند به محققان در ارائه استراتژیهای پیشگیرانه برای آلرژی و خسخس سینه مفید باشد. هر دوی این موارد اجداد آسم به شمار میآیند.این مطالعه در میان ۴۷۶ نوزاد تازه متولدشده شهرهای بالتیمور، بوستون، نیویورک و سنتلوئیز انجام و سلامتی آنها طی سه سال رهگیری شد. 

محققان منازل را برای اندازهگیری سطوح و انواع آلرژنهای موجود در اطراف نوزادان بررسی کردند و با استفاده از آزمایشهای خون دورهای و خراش پوست، معاینههای جسمانی و پرسشنامههای والدین، ابتلای آنها به آلرژیها و خسخس سینه را بررسی کردند. علاوه بر این، دانشمندان محتوای باکتریایی غبار جمعآوریشده از منازل ۱۰۴ خانه این ۴۶۵ نوزاد را تحلیل کردند.

نتایج نشان داد نوزادانی که در اولین سال زندگیشان در خانههای دارای مدفوعهای موش، گربه و سوسک بزرگ شده بودند، در سن سه سالگی در مقایسه با کودکانی که پس از تولد در معرض این آلرژنها نبودند، دارای نرخ پایینتر ابتلا به خس خس سینه بودند. همچنین نوزادنی که در معرض هر سه این آلرژنها قرار گرفته بودند، نسبت به کودکانی که در معرض یک، دو یا هیچکدام از این آلرژنها بودند، در معرض خطر پایینتری بودند.

در این میان، خسخس سینه سه برابر بیشتر در میان کودکانی که بدون قرارگرفتن در معرض این آلرژنها رشد کرده بودند، گزارش شد. همچنین کودکانی که در معرض انواع مختلف باکتریها قرار گرفته بودند، کمتر احتمال داشت در سن سه سالگی به آلرژیهای محیطی دچار شوند. افزون بر این، محققان دریافتند کودکانی که عاری از آلرژیها و خسخس سینه بودند، با بالاترین سطوح آلرژنهای خانگی بزرگ شده بودند و بیشترین احتمال داشت در منازلی با غنیترین آرایه گونههای باکتریایی زندگی کرده باشند.بر اساس مطالعات جدید پژوھشگران، بازی کردن کودکان در گل آنھا را سالم نگه میدارد.

در مطالعه جدید، کودکانی که نخستین سالهای زندگیشان در معرض باکتریهای خانگی و حتی باکتریهای جوندگان قرار گرفته بودند، کمتر احتمال داشت به آلرژی، آسم و خسخس سینه دچار شوند. محققان معتقدند زمان قرارگرفتن در معرض این باکتریها برای سر و سامانگرفتن سیستم ایمنی در سن یک سالگی کلیدی است.

تحقیقات پیشین نشان داده بود کودکانی که در مزارع بزرگ شده بودند، میزان آسم و آلرژی کمتری داشتند. این پدیده به قرارگرفتن مداوم آنها در معرض میکروارگانیسمهای موجود در خاک مزرعه نسبت داده میشود. مطالعه جدید دانشمندان «مرکز کودکان جانز هاپکینز» و دیگر موسسهها نشان میدهد کودکانی که در شهرها زندگی میکنند، دارای نرخ ابتلا به آلرژی و آسم بالاتری هستند و کودکانی که پیش از نخستین سالگرد تولدشان در معرض چنین موادی قرار میگیرند، از این موضوع نفع میبرند.

همچنین اثرات محافظتی هر دوی قرارگرفتن در معرض آلرژنها و باکتریها زمانی که کودک پس از سن یک سالگی و برای نخستین بار در معرض چنین موادی قرار گرفته بود، دیده نشد. قرارگرفتن در معرض آلرژنها و باکتریها میتواند با شکلدادن پاسخهای ایمنی کودکان دارای اثر محافظتی باشند. یافتههای جدید میتواند به محققان در ارائه استراتژیهای پیشگیرانه برای آلرژی و خسخس سینه مفید باشد. هر دوی این موارد اجداد آسم به شمار میآیند.این مطالعه در میان ۴۷۶ نوزاد تازه متولدشده شهرهای بالتیمور، بوستون، نیویورک و سنتلوئیز انجام و سلامتی آنها طی سه سال رهگیری شد. 

محققان منازل را برای اندازهگیری سطوح و انواع آلرژنهای موجود در اطراف نوزادان بررسی کردند و با استفاده از آزمایشهای خون دورهای و خراش پوست، معاینههای جسمانی و پرسشنامههای والدین، ابتلای آنها به آلرژیها و خسخس سینه را بررسی کردند. علاوه بر این، دانشمندان محتوای باکتریایی غبار جمعآوریشده از منازل ۱۰۴ خانه این ۴۶۵ نوزاد را تحلیل کردند.

نتایج نشان داد نوزادانی که در اولین سال زندگیشان در خانههای دارای مدفوعهای موش، گربه و سوسک بزرگ شده بودند، در سن سه سالگی در مقایسه با کودکانی که پس از تولد در معرض این آلرژنها نبودند، دارای نرخ پایینتر ابتلا به خس خس سینه بودند. همچنین نوزادنی که در معرض هر سه این آلرژنها قرار گرفته بودند، نسبت به کودکانی که در معرض یک، دو یا هیچکدام از این آلرژنها بودند، در معرض خطر پایینتری بودند.

در این میان، خسخس سینه سه برابر بیشتر در میان کودکانی که بدون قرارگرفتن در معرض این آلرژنها رشد کرده بودند، گزارش شد. همچنین کودکانی که در معرض انواع مختلف باکتریها قرار گرفته بودند، کمتر احتمال داشت در سن سه سالگی به آلرژیهای محیطی دچار شوند. افزون بر این، محققان دریافتند کودکانی که عاری از آلرژیها و خسخس سینه بودند، با بالاترین سطوح آلرژنهای خانگی بزرگ شده بودند و بیشترین احتمال داشت در منازلی با غنیترین آرایه گونههای باکتریایی زندگی کرده باشند.


 


مطالب مرتبط: