تحقیق در مورد مهد کودک فرزند
یعنی درباره مهدکودک فرزندمان باید بطور جدی تحقیق کنیم. چرا کهمحیط رفتار مربیان وخمگروهی با دیگر بچه تاثیر فراوانی بر روحیه و تربیت کودک دارد
البته در مهد کودک، مربیان وظیفه بسیار مهمی به عهده دارند زیرا نقش جانشین مادر را برای کودک ایفا میکنند و با توجه به این تعریف، مربی باید بتواند اضطراب کودک را تخفیف بدهد و به او امنیت بدهد و او را کنترل کند. اگر مهد کودکی دارای ویژگیهای لازم باشد و تنها از کودک نگهداری نکند بلکه به نیازهای او نیز توجه داشته باشد و رشد کودک و شرایط فردی او را در نظر بگیرد و درباره برنامه خواب، بازی، تغذیه، استراحت کافی و فعالیتهایی که مناسب سن کودک باشد، تدابیر لازم اندیشیده باشد و محیط امنی برای کودکان ایجاد کند، میتوان پیشنهاد کرد که والدین حتما فرزندشان را به چنین مهد کودکی بسپارند

مطالب مرتبط: