میتوان از روی نقاشی کودک میزان هوش کودک را دریافت. هنگامی که والدین از  کودکان زیر 4 ساله خود می خواهند نقاشی بکشند در واقع می خواهند هوش آن ها بسنجند و این مساله به عنوان راهی برای تعیین هوش کودک تعیین شده است.

از روی تعدادی از ویژگی های فیزیکی مانند سر، چشم ها، بینی، دهان، بدن و بازوها یک کودک در نقاشی هایش می توان میزان هوش او را اندازه گیری کرد.. برای مثال، اگر یک کودک دو پا، دو بازو، بدن و سر کشیده باشد اما هیچ ویژگی های صورت او را به خود جلب نکرده باشد این کودک گیرایی محیطی کمتری دارد، ظاهر اشیا برای او اهمیت چندانی ندارد و تنها رسیدن به خواسته هایش در زندگی او مهم است.

گفتنی است؛ کودکانی که هنگام کشیدن نقاشی به جزئیات اهمیت زیادی می دهند این کودکان در آینده افرادی ریزبین و وسواسی می شوند و دقت در کارهایشان برایشان بسیار اهمیت پیدا می کند.

اگر چه توانایی طراحی کامل کننده اطلاعاتی مشخص درباره استعداد و هوش نیست، بلکه عوامل بی شماری مانند عوامل ژنتیکی و محیطی وجود دارد که بر هوش کودکان در زندگی آن ها تاثیر می گذارد.

این تیم همچنین دریافتند که ممکن است یک ژنتیک مربوط به توانایی نقاشی در کودکان وجود داشته باشد. آنها دریافتند که نقشه هایی از دوقلوهای همسان که همه از ژن های یکسان متولد شده اند بیشتر از نقشه های دوقلوهای  غیر همسان شبیه به یکدیگر است.
مطالب مرتبط: