در افتتاحیه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر مراسم بزرگداشتی برای هما روستا، مهدی هاشمی و جهانگیر میرشکاری به پاس یک عمر فعالیت موثر و مستمر سینمایی در نظر گرفته شده است.

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تصاویرافتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر


مطالب مرتبط: