در اینجا تمریناتی برای آموزش شناخت دست چپ و راست توسط کودک را آموزش می دهیم :
تمرین اول
1-  یک توپ، اسباب بازی، میوه یا وسیلهای آشنا را در دست راست خود نگهدارید. پشت به کودک در فاصله ی یک و نیم تا دو متری بایستید بهصورتی که کودک پشت سر شما را ببیند .
2-  دستان خود را به طور کامل باز کنید(به شکل صلیب) و از کودک سؤال کنید، توپ در کدام دست من است؟ بلافاصله خودتان جواب بدهید، در دست راستِ من .
3- دستهای خود را پایین بیاورید و مجدداً مرحله دو را تکرار کنید اما این بار اجازه بدهید کودک جواب بدهد . اگر به درستی جواب داد بگویید آفرین درست است توپ در دستِ راستِ من است.
4- اگر جوابِ کودک درست نبود این تمرین را با یک وسیله ی دیگر تکرار کنید. معمولاً پس از چند بار تکرار کودکان به درستی آن را یاد میگیرند .
5- میتوانید تمرین را به این صورت نیز انجام دهید . مثلاً یک کتاب در دست راست خود بگیرید و سؤال کنید چه چیزی در دست من است ؟ پس از شنیدن جواب سؤال کنید در کدام دست من است؟
6-  پس از چند بار تمرین و اطمینان از اینکه کودک به درستی مفهوم دست راست را متوجه شده است میتوانید این تمرین را برای دست چپ نیز انجام دهید . سپس به کودک اجازه دهید همین مراحل را انجام دهد و شما جواب دهید.

تمرین دوم

- بعد از انجام تمرین شماره یک و اطمینان از اینکه کودک به خوبی مفهوم دست چپ و راست را متوجه شده است میتوانید این تمرین را انجام دهید.
* یک سیب و یک موز را در دست بگیرید (منظور دو شیء متفاوت است). مثل تمرین بالا پشت به کودک بایستید و از او سؤال کنید، موز در کدام دستِ من است ؟ سیب در کدام دستِ من است؟
**  جای موز و سیب را در دستان خود عوض کنید و سؤالات بالا را تکرار کنید .
مطالب مرتبط: