تمرینات ورزشی پس از زایمان

یک یرس از تمرینات زیر باید به صورت سری انجام شود

 روز اول: تنفس عمیق، شکم متسع، به نرمی بازدم طوری که یک حالت هیس داشته باشد و به ماهیچههای شکم حالت کشیدگی بدهد. روز دوم: صاف به پشت بخوابد طوری که پاها به نرمی به یک طرف باشد و دستانتان را صاف قرار بدهید درست طوری که زاویه کاملی با بدن بسازد. بعد به آرامی بازوها را بالا بیاورید. آرنج را کاملا صاف نگه دارید و طوری بالا بیاورید که کف دو دست به هم برخورد کند. آن را به حالت اولیه برگردانید. روز سوم: به پشت بخوابید. طوری که دستانتان کنار پهلوهایتان باشد. زانوهایتان را به آرامی بالا بیاورید و این حالت را به پشت هم بدهید. (پشتتان را کلا بلند کنید) روز چهارم: صاف بخوابید به پشت. طوری که زانوها و مفصل هیپ (ران) حالت انحراف به داخل داشته باشند. سرتان را هم بلند کنید و این به ماهیچههای شکم حالت کشیدگی و انقباض بدهید. روز پنجم: به پشت بخوابید طوری که پاها در یک راستا قرار بگیرد. سرتان و یکی از زانوهایتان را به تدریج بلند کنید و دستانتان را به صورت متناوب به زانوی مخالف بیاورید. احتیاج نیست که به زانو برخورد کند. روز ششم: زانو را به آرامی خم کرده و سپس عضلات شکم را سفت کنید. پا را به سمت پایین بیاورید تا به باسن برسد. سپس پا را پایین کشیده تا روی زمین قرار گیرد. روز هفتم: پای راست و سپس پای چپ را بلند کنید تا آن حدی که میتوانید زانو را کاملا صاف نگه دارید و پنجهها را هم به بیرون کشش بدهید. جوری که با پا اشاره به چیزی میکنید بعد آن را به آرامی پایین بیاورید. از ماهیچههای شکم استفاده بکنید ولی از دستان استفاده نکنید. منبع:راسخون

مطالب مرتبط: