توصیه های ورزشی در بارداری


از خم شدن کامل، پرش یا جهش و دراز نشست کامل خودداری کنید.
2 پس از سه ماهه اول، از ورزش کردن در حالی که روی پشت خود دراز کشیدهاید، خودداری کنید.
3 از ورزش یا تمرین بیش از حد خودداری کنید.
4 اگر احساس ناراحتی، سرگیجه یا درد کردید، ورزش را متوقف کنید.
5 پیش از ورزش، در حین آن و پس از انجام تمرینات، مقادیر کافی آب بنوشید.
6 در صورتی که روی زمین نشسته یا دراز کشیده اید، به آرامی از زمین بلند شوید.
7 در هوای خیلی گرم و یا بسیار مرطوب، از ورزش در هوای آزاد خودداری کنید.
8 گرم کردن ابتدایی و سرد کردن پایانی ورزش را فراموش نکنید.
9 ورزش را در یک مکان آرام شروع کنید.
10 قبل از هر تمرین چند نفس عمیق بکشید.
11 اگر در حین تمرین دچار درد، گرفتگی عضلانی و تنگی نفس شدید، تمرینات را قطع کنید. در صورت بروز این حالت به آرامی استراحت کنید.
12 روی زمین هموار و مسطح ورزش کنید.
13 سعی کنید همواره بالاتنه شما راست و مستقیم باشد.
14 در صورت نیاز به کمک یا احساس عدم تعادل، فوری به دیوار تکیه دهید.
15 نرمشها را به آرامی شروع کنید و به آرامی ادامه دهید.
16 از ورزشهای سخت و شدید و ورزش در محیطهای بسته بدون تهویه مناسب خودداری کنی
مطالب مرتبط: