امروزه علم رباتیک بسیار فراگیر شده است و دانشمندان برآنند که از این علم در همه جهات رفاه بشر استفاده کنند .  با استفاده از بازوی رباتیک جدید، فناوری مونتاژکننده ایستگاه فضایی بین المللی را میتوان برای کمک به درمان کودکان بیمار به کار برد. سامانه KidsArm بازوی رباتیکی است که برای انجام جراحیهای ظریف کودکان به کار میرود. این فناوری توسط تعدادی از شرکتهایی ساخته شده که بازوهای رباتیک مورد کاربرد فضانوردان برای ساخت ایستگاه بین المللی را تولید کردند. مطالعه دانشمندان «مرکز کودکان بیمار» در تورنتوی کانادا و محل آزمایش این سامانه نشان میدهد با استفاده از فناوری جدید جراحان میتوانند ساختارهایی مانند شریانهای خونی را بدون آسیبرساندن به آنها بررسی کنند. این سامانه به آنها امکان تصویربرداری زمان واقعی و بسیار دقیق را در فرآیندهایی مانند جراحی قلب، جراحی مغز و اعصاب، جراحی جنین و دیگر عملهای ظریف میدهد. ابزار جدید از سیستم رهگیری بافت تصویرمحور استفاده میکند که در رباتهای مونتاژکننده ایستگاه فضایی بینالمللی و فرآیند نگهداری از آن استفاده شده بود. فناوری ابداعی پتانسیل لازم برای کاهش هزینهها و دخالتهای انسانی دقیقتر، پایدارتر و زودهنگامتر در بدن بیماران را دارد.مطالب مرتبط: