حدیث از رسول اکرم

رسول اکرم  (ص)

خداوند رحمت کند کسى را که فرزندش را در نیکىِ به خود یارى مى کند.

پرسیدند:چگونه در نیکى به خود یارى کند؟

حضرت فرمود:

کار کم او را بپذیرد (توقع زیادى از او نداشته باشد.)
از خطاها و کارهایى که در توان او نیست چشم پوشى کند.
به او امرى را تکلیف نکند که نمى تواند انجام دهد.
و به او دروغ نگوید (یا ترشرویى نکند)

مطالب مرتبط: