حسود باشید اما شکاک نه

همانطور که میدانیم اغلب زوجهای جوان نسبت به یکدیگر حسادت دارند. اگر حسادت تا حدی باشد که برای طرفین آزاردهنده و سلبکننده آسایش نباشد، رفتار درست و سالمی در رابطه زناشویی محسوب میشود که به استوار ماندن رابطه کمک میکند اما اگر این حسادت بهگونهای باشد که به شک و تردید تبدیل شود و پایههای اعتماد و اطمینان بین طرفین را متزلزل کند، مثل یک سم به زندگی زناشویی تزریق میشود و حتی میتواند آن رابطه را به کلی از بین ببرد.

حسادت موجود بین زن و شوهر (تا حد متعادل آن) به این دلیل مفید است که همسران حسود، خود نسبت به زندگی زناشوییشان بسیار وفادار هستند و مایلاند وقت و انرژی خود را تماما صرف خانوادهشان کنند اما مهم این است که میزان حسادت و حساسیتی که نسبت به همسرتان دارید قابلکنترل باشد.

اگر حس حسادت در واکنش به یک اتفاق خاص، دفعتا حاصل شود، باعث ایجاد وابستگی و اعتماد میشود، اما حسادتی که نشاتگرفته از شک و تردید باشد، مثل همسرانی که بهطور پنهانی و البته دائمی، تلفن همراه یکدیگر را کنترل میکنند نهتنها به یک رابطه پرتنش میانجامد بلکه باعث فقدان اعتماد بهنفس و عزت نفس در فرد میشود.
مطالب مرتبط: