به شیرخوار، قطره ویتامین خارجی ندهید

نگهداری از نوزاد بسیار سخت است .شاید باورتان نشود اما اگر بزرگترها نبودند، من حتی پوشاندن لباس به نوزاد را بلد نبودم. بدقلقیهای آرین در هفته های اول آنقدر زیاد بود که از کوچکترین فرصت برای استراحت و خواب استفاده میکردم. دیروز به هزار و یک زحمت توانستم یک لباس سرهمی جلو دکمه دار را به او بپوشانم.... البته مادرم با مهربانی یادم داد که اول باید او را به پشت و روی لباس بخوابانم و آستینها را به ترتیب روی هر بازو قرار دهم. انگشتان خودم را پایین آستین گرفتم تا در زمان کشیدن آستین روی بازوی وی دستش را بگیرم و مراقب باشم ناخنهایش گیر نکند. یاد گرفتم که در هنگام لباس پوشاندن یا درآوردن آن باید با ملایمت کار کنم و به بچهام لبخند بزنم تا او با چهره متبسم من آرام شود. همه نگرانی من از زیاد گریه کردن اوست و گمان میکنم تقصیر من است. البته دکتر میگوید برخی از صاحبنظران معتقدند پسرهای شیرخوار در شش ماه اول بیشتر از دختران گریه میکنند. هرچند دلیل علمی آشکاری نداریم. تنها توصیه او در آغوش کشیدن و نوازش کردن است. نسبت به هفتههای اول خیلی آرامتر شده و شیر که میخورد، سرش را روی شانهام میگذارم (یک دستمال روی شانهام قرار میدهم که اگر همراه با آروغزدن کمی شیر هم بالا آورد، لباسم کثیف نشود) و میخوابد. از قطره ویتامین AD هم اغلب یک سیسی به او میدهم. راستی برایتان نگفتم که دکتر راجع به قطره ویتامین D که نیاز حیاتی شیرخواران است، چه نکته مهمی گفت. او میگوید به هیچ وجه از شربتها یا قطرههای ویتامین خارجی استفاده نکنیم چون آنها تنظیمی روی مقادیر مورد نیاز ویتامین ندارند و مجبور میشویم 10 تا 15 سیسی از شربت را به بچه بدهیم تا میزان نیاز ویتامین D را بگیرد، در حالی که در این حجم زیاد، حد ویتامین A هم که همراه آن است، زیادتر از حد مجاز میشود و ضررهایی چون افزایش فشار داخل جمجمه را خواهد داشت. او معتقد است که ظاهر گولزننده و تبلیغاتی این شربتهای خارجی موجب میشود والدین با چند برابر قیمت، موادی را به بچهشان بدهند که نیاز او را برآورده نمیکند و نرمی استخوان هم خواهد گرفت. جالب است که دکتر در جواب من که پرسیدم یعنی کشورهای غربی نمیدانند و ما میدانیم، گفت که آنها در همه مواد غذاییشان ویتامین دارند و حتی آهن را به شیر پاستوریزه میافزایند بنابراین همه بزرگسالان از جمله مادر، غذایی را میخورد که کامل است و شیرش با شیر شما تفاوت دارد. کمبود ویتامین D در شیر شما مشهود است. در مولتی ویتامین یا قطره AD ایرانی این میزان لحاظ شده است. تازه از این گذشته، آن کشورها قطرههای مخصوص ویتامین برای مصرف خود دارند و این شربتها را برای امثال ما تولید میکنند چون نوزاد آنها حتی اگر ویتامین هم نخورد، بدنش از شیر مادرش تامین است. 

مطالب مرتبط: