خواندن لازمه اش دقت شنیداری، حساسیت شنیداری، رشد زبان، دقت دیداری، تمیز دیداری، مفهوم آموزی ، دست ورزی و بسیاری دیگر از مهارتهای شناختی است در زیر تمریناتی جهت آماده سازی کودکان برای خواندن که تمام پیشرفت های دیگر درسی او وابسته بخواندن است پیشنهاد می کنم:

1.کلمه ها و سپس جمله هایی به وی گفته شود تا او بلا فاصله و عینا تکرار کندبا توجه به سن حداقل 4کلمه  . (تقویت حافظه شنیداری )

2. تقلید صداها؛صداهای مختلفی از قبیل صدای حیوانات ،ماشین،ابزارها، باد و غیره را ضبط نمائید و از وی بخوا هید تا مثل آنها تقلید کند .

3. بیان انتهای جمله یا جمله های ناقص را بگویید تا وی ادامه آن را بطور مناسب کامل کند .مثلا:آسمان آبی است←است یا وقتی نرگس دوست خود را...

4. تعداد کلمه ها را به او بگوئید تا صدای مورد نظر را اگر در همان کلمه ها شنید دست بلند کند .مثلا صدای (ف) وارد/کبوتر/مراد/فریاد/نداف/منفعت

5. تعدادی دستورالعمل را به او بگوئید تا آنها را اجرا نماید . مثال، در را باز کن ، با دست راست گلدان سمت چپ کوچک رابردار و زیرمیز بلند بگذار)

6. چند کلمه را بگوئید و از وی بخواهید تا آنها را برعکس کند .(سرخ←خرس یا ماک←کام ویا زور←روز یا رام←مار)

7. تمریناتی کتبی به کودک داده او تا آنها را انجام دهد .( در مورد مفاهیم ریاضی ، چپ ، راست ، بالا ، پایین و غیره)را رنگ کند

8. تعدادی تصویر در اختیار وی قرار دهید سپس بخواهید تا شکل یا شکل های مورد نظر شما را از بین آنها پیدا کند .

9. تعدادی تصاویر ناقص را در اختیار وی قرار دهید و بخواهید تا آنهارا از روی نمونه کامل شده ، کامل کند .

10. تعدادی شکل را که رویدادی را نشان بدهد بطور نامنظم در اختیارش قرار دهید و بخواهید آنهارا بر اساس نظم منطقی ، شماره گذاری کند وتعریف کند. (اگر بصورت پازل باشد مرتب کند .)

11. تعدادی ماز را در اختیار او قرار دهید تا راه مناسب را نشان دهد . ( هر تمرین برای یک روز ماز کاغذ یا بانخ کاموا در کلاس حیاط باشد)

12. از بین حروف یا کلمه های داده شده مثلا حروف یا کلمه های سمت راست سه نقطه بالا را پیدا کن .)

13. تعدادی کلمه ساده را روی کارت بنویسید و آنهارا روی زمین بچینید ، سپس بخواهید تا فلان کلمه را پیدا کند .

14. تعدادی شماره را روی کاغذ یا تخته سیاه بطور پراکنده بنویسید و هر بار از کودک بخواهید تا شماره مورد نظر شمارا پیدا کند .

15. چنانچه احساس می کنید کودک در هنگام خواندن سرش گیج میرود یا سوزش چشم دارد همچنین چشمش را نزدیک به کتاب می گیرد ، لازم است اورا به چشم پزشک هدایت کنید .

16. چنانچه یک چشم وی تنبل یا انحراف است ،مداد را درجهت های مختلف */-/^/&/×/+/</>/↑/↓/←/→/○ حرکت دهید تا به این وسیله از حالت تنبلی و انحراف خارج شود .

17. مدادی را جلوی چشمان وی قرار دهید (در فاصله 50 سانتی ) و بخواهید بدون حرکت دادن سر ، مسیر حرکت آنرا با چشم تعقیب نما ید.

18. چند مثلث و دایره بکشید و از او بخواهید مانند نمونه وبا توجه به حرکت فلش ها یک بار از سمت راست به چپ و بار دیگر از چپ به راست روی هوا با انگشت آن شکل را رسم نمایید.

مطالب مرتبط: