ساخت  مجسمههای جالب با قاشق و چنگال (+تصاویر)
هنرمندی به نام «گری هاوی» با اینکه مبتلا به بیماری پارکینسون است، از قاشق، چنگال و چاقوهای غذاخوری، مجسمههایی دیدنی و تماشایی ساخته است.
 او میگوید: هر کدام از این وسایل برای مقصدی خاص استفاده شدهاند؛ از قاشق برای قسمتهایی که انحنا دارد؛ چاقو برای سطوح صاف و از چنگال برای نشان دادن پرها استفاده کردهام. وقتی میتوانم حرکت کنم، میتوانم کار کنم و زمانی که در وضعیت خوبی نیستم دوستان، فامیل و خانوادهام به کمکم میآیند. البته اکنون بیشتر وقتم را صرف ساخت همین آثار میکنم.

 

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگالساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگالساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگال

ساخت مجسمه‌هایی با قاشق و چنگالمطالب مرتبط: