تحقیقات دانشمندان در مورد سرطان به این نتیجه رسیده است که استفاده نوعی داروی ضد افسردگی می تواند نوعی سرطان
 مرسوم به مدولوبلاستوما را درمان کند.
دکتر ریچارد لو از مرکز تومورهای مغزی بیمارستان کودکان سین سیناتی می گوید : اگرچه درمان های رایج کنونی ، طول عمر بیماران سرطانی را بهبود می بخشند ولی بهتر است روش های درمانی بهتری ابداع شوند.
این محققان با استفاده از داروی ضد افسردگی رولیپرام که در اروپا و ژاپن ، مصرف فراوانی دارد موفق شدند موش های مبتلا به مدولوبلاستوما را درمان کنند.
دانشمندان امیدوارند با این روش بتوانند طول عمر بیماران سرطانی را افزایش دهند.
به گزارش پایگاه خبری یورک الرت در اینترنت ، هنگامی که سلولها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست می دهند این موضوع منجر به تسخیر، تخریب و فاسد شدن بافتهای سالم می شود و در نهایت ، سرطان ایجاد خواهد شد.
از اجتماع این سلولهای سرطانی و تخریب سلولهای بافتهای سالم توده ای به نام تومور ایجاد میشود.
اگر تومور به لایهای محدود ختم شود و به سایر بافتها و ارگانها سرایت نکند تومور خوش خیم (غیرسرطانی) است و اگر تومور گسترده شده یا به طور بالقوه قابلیت پخش شدن و احاطه کردن سایر بافتها و ارگانها را داشته باشد بدخیم یا سرطانی نامیده میشود. 
برخی از شکل های سرطان متاستاز (Metastasize) میکنند به این معنی که خصوصیت تهاجمی پیدا کرده و به سایر بافتهای بدن، عمدتا از طریق خون و لنف، سرایت میکنند و تومورهای جدیدی را ایجاد میکنند.


مطالب مرتبط: