در اینجا به برخی از سوالات در مورد وضو می پردازیم :

سئوال: هنگام وضو گرفتن، اگر احیاناً دست طوری قرار گرفت که آب وضو به طرف آرنج سرازیر شود، اشکالی در وضو ایجاد میشود؟
جواب: اشکالی ندارد. (استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1, س18) سئوال: شخصی دو دست خود را تا آرنج از دست داده است، تکلیف او از نظر وضو و تیمم چیست؟
جواب: اگر هیچ از مرفق باقی نمانده، شستن دستها در وضو و مسح آنها در تیمم ساقط است و بقیهی اعمال وضو و یا تیمم را باید به جا آورد ولو به وسیلهی نائب گرفتن (یعنی شخصی به نیابت از او، او را وضو دهد). (استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1, س20) سئوال: دست راست اینجانب سست است به طوری که نمیتوانم هنگام وضو گرفتن برای ریختن آب به صورت، انگشتانم را جمع کنم، در این مواقع دستم را جلو شیر آب میگیرم یا در آب فرو میبرم، آیا اینگونه وضو گرفتن صحیح است؟
جواب: لازم نیست با دست آب بریزید، به هر نحو آب را به جاهایی که باید شسته شود برسانید ولو زیر شیر یا زیر آب کردن، کافی است. (استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1, س24) سئوال: کسی که مرتباً باد معده از او خارج میشود و حتی بین وضو گرفتن و نماز خواندن هم دچار مشکل میگردد آیا فقط وضو گرفتن برای هر نماز به طور جداگانه برای او کافی است؟ توضیح دهید که آیا این شخص میتواند در نماز جماعت شرکت کند؟
جواب: ظاهر عبارت توضیح المسائل آن است که برای مثل مورد سئوال که چندین مرتبه وضوی او باطل میشود و گرفتن وضوی مکرر هم مشکل است، یک وضو برای هر نماز کافی است و باید سریعاً نماز را بخواند و در نماز جماعت که موجب تأخیر در انجام نماز میگردد شرکت ننماید. توصیه میشود که از وسواس و توجه زیاد در این امر خودداری کنید که موجب شدت بیماری میگردد و تا یقین به خروج پیدا نکردهاید ترتیب اثر ندهید. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م 308 و311) سئوال: اگر یکی از کارهایی که وضو و نماز را باطل میکند در زمان گذشته از انسان سر زده باشد و شخص در آن هنگام نمیدانسته که آن کار وضو و نماز را باطل میکند و یا بعد از مدتی هم شک کند و پس از گذشت مدت زمانی اطمینان و یقین حاصل کند که آن کار باعث ابطال وضوست آیا نمازهای گذشته او صحیح است؟
جواب: اگر کاری که وضو را باطل میکند انجام داده باشد، هر چند نمیدانسته که آن کار مبطل وضو است، وضو باطل و نمازهایی که با آن وضوی باطل شده به جا آورده است، باید قضا نماید. (استفتائات مقام معظم رهبری- توضیح المسائل دوازده مرجع, ص217, س140) سئوال: اگر به صورت کِرِم زده شود و بعد وضو بگیریم وضو باطل میشود؟
جواب: اگر چربی کِرِم به قدری باشد که مانع رسیدن آب به پوست بدن شود، وضو باطل میشود. (استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1, س40) سئوال: زدن روغن یا ژل به موی سر چه حکمی دارد و در هنگام مسح سر در وضو اشکال ایجاد میکند؟
جواب: اگر مانع از رسیدن آب مسح به مو یا پوست سر نباشد اشکال ندارد و اگر به مقدار مسح واجب موهای قسمت جلو سر را روغن یا ژل نزنند و مسح را در آن قسمت انجام دهند، وضو صحیح است. (استفتائات مقام معظم رهبری- توضیح المسائل دوازده مرجع, ص212, س107)


مطالب مرتبط: