سوره ای برای ازدواج و خواستگار

این سوره به ترتیب مصحف بیستمین سوره و به ترتیب نزول پنجمین سوره قرآن است، در مکه نازل شده و از سور مکی به شمار میآید. این سوره 135 آیه دارد و از نظر حجم از سورههای «مئون» (صد آیهای و متوسط) قرآن محسوب میشود. سوره طه همانند سایر سورههای مکی درباره مبداء و معاد و بخشی از سرگذشت پیامبران پیشین همچون حضرت موسی علیهالسلام و حضرت آدم علیهالسلام سخن است. این سوره نیز همانند سایر سورههای مکّی، بیشتر سخن از «مبدأ و» معاد میگوید.
علت نامگذاری
این سوره با حروف مقطعه (طا و هاء) آغاز شده (یازدهمین سورهای است که حروف مقطعهدار آغاز شده) و به همین دلیل طاها نام دارد. نام دیگر سوره طه (طاها) «کلیم» است؛ چون در آن درباره حضرت موسی علیه السلام و چگونگی گفتوگویش با خداوند سخن گفته شده است.
محتویات سوره
بخش اول: اشاره کوتاهی به عظمت قرآن و بخشی از صفات جلال و جمال پروردگار است.
و در بخش دوم: که بیش از هشتاد آیه را در بر میگیرد از داستان موسی (ع) سخن میگوید.
در سومین بخش: در باره معاد و قسمتی از خصوصیات رستاخیز سخن میگوید.
در بخش چهارم: سخن از قرآن و عظمت آن است.
و در بخش پنجم: سر گذشت آدم و حوّا را در بهشت و سپس ماجرای وسوسه ابلیس و سر انجام هبوط آنها را در زمین، توصیف میکند.
و بالاخره در آخرین قسمت، نصیحت و اندرزهای بیدار کنندهای، برای همه مۆمنان بیان میدارد.
امام موسی کاظم علیه السلام: هر کس در سفر باشد و از دزدان و حیوانات وحشی خوف و وحشت دارد، برای این کار بر گردن حیوانش «لا تخاف درکاً و لا تخشی» سوره طه را بنویسد، پس به درستی که به اذن خداوند متعال ایمن میشود
ثواب قرائت سوره
در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله و سلم نقل شده: «به کسی که سوره طه را قرائت کند، در روز قیامت ثواب همه مهاجران و انصار اعطا میشود.»
همچنین از ایشان روایت شده که فرمودند: «خداوند تعالی دو هزار سال پیش از آفرینش حضرت آدم علیه السلام، سوره» یس و طه را قرائت فرمود، هنگامی که فرشتگان الهی آن را شنیدند گفتند: خوشا به حال امتی که این سورهها بر آنها نازل شده است و خوشا به حال کسانی که این سورهها را درون خود جای دادهاند و خوشا به حال کسانی که زبانشان به تلاوت این سورهها مترنم است.
از اسحق بن عمار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «خواندن سوره طه را ترک نکنید زیرا خداوند ان را دوست میدارد و هرکس آن را بخواند او را نیز دوست خواهد داشت و هر که به خواندن آن مداومت کند خداوند در روز قیامت نامه عملش را به دست راست او دهد و از کردار او در اسلام حساب سخت نکشد و آنقدر به او پاداش عطا فرماید تا خشنود گردد.»
فوائد تلاوت سوره
گرفتن جواب مثبت در خواستگاری
از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده: هر کس سوره (طه) را بنویسد و در پارچه سبزی قرار داده و به خواستگاری برود، خواستگاریاش رد نمیشود و حاجتش برآورده میشود ...
آسان شدن ازدواج
روایت از امام صادق علیه السلام: هر کس که خواستگاری ندارد یا به خواستگاریش جواب نمیدهند سوره طه را بنویسد و بشوید و آب آن را بر صورت خود بریزد، خداوند ازدواجش را آسان میکند.
جهت برآورده شدن حاجات بزرگ
به جهت مطالب عظیم و بزرگ صد بار بگوید «طه» و یک بار سوره «قل هو الله احد» را بخواند و باز صد مرتبه بگوید «طه» و یک مرتبه سوره «قل هو الله» را بخواند تا هفت بار این را تکرار کند، همین که هفت مرتبه «توحید» و هشتصد بار «طه» تمام شد بعد از آن 17 بار سوره «قل هو الله احد» را تا آخر بخواند، خداوند مطلب و حاجت او را براورده میکند و بی شک عمل خواهد شد. این از مجربات است و آزموده شده است.
ترس از دزدان و حیوانات درنده
نقل از امام موسی کاظم علیه السلام: هر کس در سفر باشد و از دزدان و حیوانات وحشی خوف و وحشت دارد، برای این کار بر گردن حیوانش «لا تخاف درکاً و لا تخشی» سوره طه را بنویسد، پس به درستی که به اذن خداوند متعال ایمن میشود.
بهبود بیماریهای دهان
به جهت هر گونه درد دهان آیات [5-1] را بنویسد و با خود دارد.

مطالب مرتبط: