شرایط تاسیس مهد کودک

موافقت اصولی

موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل عمومی توسط کمیسیون ماده 26 استان بااعتبار یک ساله برای متقاضیان صادرمی گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز وتأمین نیروی انسانی موردنیاز وکسب تائیدیه های لازم اقدام نماید. شایان ذکراست اعتبارموافقت اصولی یک بار به مدت 6 ماه قابل تمدید می باشد .
 موسس مهدکودک

به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی وسپس پروانه فعالیت می گردد.
 مسئول فنی مهدکودک

فرد مونث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس ( حقیقی یا حقوقی) ، به سازمان بهزیستی استان معرفی تا پس ازتائید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و درمهدکودک مربوطه مطابق با این دستورالعمل انجام وظیفه نماید.
پروانه فعالیت مهدکودک

مجوزی است که برای شروع وتداوم فعالیت مهدکودک پس از تجهیز و تأمین ومعرفی نیروی انسانی موردنیاز با اعتبارسه ساله صادر می گردد.


مطالب مرتبط: