ضربان قلب جنین در هفته ی چهارم بارداری


زودترین وقتی که شما متوجه میشوید پدر شدهاید و خانمتان باردار است، هفته پنجم بارداری است. حتما میپرسید چهطور مگه؟ آیا این پنج هفته رشد جنین و اتفاقاتی که افتاده است را متوجه نمیشویم؟ اجازه بدهید برایتان توضیح دهم. ما از اولین روز آخرین قاعدگی، شروع این بارداری را حساب میکنیم، بنابراین قطعا در هفته اول که همسر شما دچار خونریزی بوده و قاعدگی یا چرخه ماهیانهاش را داشته است. در هفته دوم یا اوایل سوم لقاح انجام شده است و در این زمان یعنی هفته سوم بارداری، سن جنین شما یک هفته است و هیچ شباهتی به جنین یا کودکی که در ذهن دارید، ندارد. او فقط به اندازه سر سوزن است و از چند سلول به هم چسبیده تشکیل شده است. همسر شما و خودتان در این ایام میدانید که روشها را قطع کردهاید و مقاربت مثبتی داشتید اما مطمئن نیستید که بارداری یا بهتر بگویم لقاح اتفاق افتاده است یا خیر، بنابراین باید تا آخر ماه یعنی پایان هفته چهارم منتظر بمانید که ببینید آیا همسر شما قاعدگی ماهیانهاش آغاز میشود یا خیر. معمولا وقتی چند روزی قاعدگی عقب میافتد به باردار بودن مشکوک میشود و تازه اینجاست که میتوانید با وسایل چکاپ خانگی که بسیار حساس هستند و در ادرار قرار میگیرند و سنجیده میشود آیا بارداری رخ داده یا خیر متوجه موضوع شوید. البته هنوز برای آزمایش خون گرفتن و پاسخ مثبت شنیدن زود است و پزشک زنان خواهد گفت که اجازه بدهید چند روز معادل 5 تا 10 روز از موعد قاعدگی بگذرد و اگر رخ نداد برایتان درخواست آزمایش میکند. این در حالی است که همسر شما در هفته پنجم و یا ششم بارداری است. این تأخیر برای آن است که تا جنین شما در دیواره رحم جایگزین نشود و میزان هورمون مشخص کننده بارداری به حد معمول در خون نرسد، آزمایش مثبت نخواهد بود. پس برای شما آقایانی که منتظرید تا ببینید بالاخره پدر شدهاید یا خیر چند توصیه میتوان داشت. اول اینکه از همسرتان بخواهید هیچ دارویی را مصرف نکند، چرا که امکان دارد لقاحی انجام شده باشد و جنین تشکیل شده در سفری که از تخمدان تا رحم دارد و در مراحل جایگزینی دچار آسیب شود. دوم، امکان دارد با اینکه او باردار است اما همه علایم شروع یک قاعدگی جدید را داشته باشد. نه خودتان از این امر دلخور شوید و نه به او مجال ناراحت شدن بدهید. مثلا هر از چند گاهی بدون هیچ دلیل خاصی برایش گل بخرید و به خانه بیاورید. میتوانید یک کتاب بارداری که مراحل رشد جنین دارد تهیه کنید و با همسرتان آن را بخوانید. اگر همسر شما در هفته ششم یا پنجم باشد قلب جنین شما در حال تپیدن است (قلب از هفته چهارم بارداری میزند) و کوچولویی که فقط شبیه یک شیء دو میلیمتری است در رحم اوست، توصیه سوم اینکه همسرتان را بسیار در آغوش بگیرید. بسیاری از زنان در طول این دوره خاص از زندگی از در آغوش گرفته شدن لذت میبرند.
مطالب مرتبط: