عوارض تاتو
متاسفانه بهرغم هشدارها و تاکیدات زیادی که در مورد انجام تاتو در اطراف لبها و چشمها داشتهایم، باز هم خانمهایی با مشکلات چشمی و عفونتهای ناخوشایند اطراف لبها یا صورتهای بادکرده به خاطر انجام تاتو در آرایشگاهها یا مراکزی که مورد تایید وزارت بهداشت نیستند. به همکاران متخصص پوست یا چشم مراجعه میکنند که با دیدن آنها که متاسفانه اغلب هم تحصیلکردهاند، آدم باور نمیکند این خانمها به خاطر زیباترشدن و تاتو کردن خط لب و خط چشمشان به این روز افتادهاند! بسیاری از این افراد که تاتو میکنند و دچار عوارض جانبی آن میشوند، از نظر کارکرد روانی و اجتماعی با مشکل مواجه میشوند. عفونت، انواع واکنشهای حساسیتی و تحریکی و برخی بیماریها و مشکلات پوستی نیز در این افراد دیده میشود. واکنش تحریکی ناشی از تاتو میتواند به دلیل سولفید جیوه موجود در رنگ تاتو باشد که امروزه رنگهای گیاهی جایگزین آن شده است. این واکنش محدود به منطقه تاتو است ولی گاهی وسعت مییابد و با بروز اگزما و پوستهریزی همراه میشود. ترکیباتی که موجب بروز واکنش آلرژیک تاتو میشوند شامل جیوه (مناطق قرمز در تاتو را درگیر میکند)، کروم (نواحی سبز در تاتو را درگیر میکند)، کبالت (درگیری مناطق آبیروشن)، منگنز (درگیری مناطق ارغوانی) و کربن (درگیری مناطق سیاه در تاتو) است. اگر نواحی زرد در تاتو در معرض نورآفتاب قرار بگیرد، دچار تورم میشود و دلیل اصلی آن مشخص نیست ولی میتواند به دلیل وجود سولفات موجود در رنگ زرد باشد که مشتقات آن به نور حساس است. با وجود این، پلاک پسوریازیس نیز در مناطق تاتو دیده میشود ولی این مشکل تمایل به رنگ خاصی ندارد. لوپوس اریتماتو نیز به ندرت دیده میشود. به علاوه ملانوم که یکی از بدخیمترین تومورهای پوستی است نیز در محل تاتو گزارش شده است. مهمترین اتفاقی که بعد از تاتو امکان رخ دادن دارد، بروز واکنش آلرژیک به یکی از مواد موجود در تاتو است که در بالا گفتم. بروز ناگهانی تحریک، تورم و قرمزی قسمتی که تاتو روی آن انجام شده در عرض چند هفته یا حتی چند سال پس از انجام تاتو دیده میشود و اما درباره بروز عفونتی که گفتم، باید یادآور شوم که ایجاد عفونت جدی در تاتو بهطورمعمول شایع نیست و اگرچه عفونتهای چرکی گاهی رخ میدهند ولی بهندرت خطرناک هستند. سیفیلیس و توبرکلوز (سل) بر اثر سوزن تاتو قابل تلقیح و انتشار و از طرفی بروز حساسیت در افرادی که تاتو را انجام میدهند، به سرعت قابل انتقال است. بروز زگیل در محل تاتو در اثر آلودگی سوزن نیز مشاهده میشود. علاوهبر این عوارض جانبی و باید بدانید اگر از تاتوی انجام شده به هر دلیلی خسته شوید و تمایل به برطرف کردن آن از روی پوست داشته باشید، هرگز نمیتوانید پوستتان را به روز اول برگردانید. 

مطالب مرتبط: