عوارض تنبیه بدنی در کودکانتحقیقات انجام شده در دانشگاه مانیتوبای کانادا نشان میدهد تنبیه بدنی کودکان منجر به بروز بیماریهای روانی از قبیل افسردگی، اضطراب و گرایش به مصرف مواد مخدر و الکل میشود.

تریسی عفیفی (نویسنده این تحقیق) میگوید: بروز اختلالات ذهنی در افرادی که تنبیه بدنی شدهاند به مراتب بیشتر است.

وی میافزاید: تقریبا 2 درصد از هفت درصد اختلالات ذهنی مورد اشاره در این پژوهش ناشی از تنبیه بدنی بوده است. برای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به 35 هزار بزرگسال آمریکایی گردآوری شد و مصاحبههایی از سال 2004 تا 2005 میلادی صورت گرفت. همچنین نزدیک به 1300 گزارش از تنبیه بدنی این افراد در دوران کودکی به دست آمد.

مطالب مرتبط: