بی ذوق ترین افراد هم میتوانند برای کودکان شعر بخوانند. این شعرها که مانند سایه تا آخر عمر ما را همراهی میکنند، قدرت زیادی در ساختن دیدگاه ما نسبت به زندگی حال و آیندهمان دارند. بنابراین مهم است که اولا برای کودکانمان شعر بخوانیم و دوما شعرهایی برای آنها بخوانیم که پایه زندگی آتی آنها را محکمتر کند.
فواید شعر خواندن برای کودکان
شعر خواندن چه فواید دیگری برای کودک شما دارد؟
شعر خواندن بهجز تأثیر بلندمدتی که در زندگی کودکان دارد، چند خاصیت بسیار مهم هم برای رشد قوای شناختی و کلامی آنها دارد که چهار مورد از شاخصترین این دلایل شامل موارد زیر هستند:

1.  روانخوانی
معمولا اولین چیزی که بچهها موقع شعر خواندن به خاطر میسپارند، قافیههای آن است. قافیهها به کودکان کمک میکنند تا بتوانند آواهای مشابه در کلمات متفاوت را درک کنند و درنتیجه بتوانند روانتر بخوانند و حتی بعدها روانتر بنویسند.

2.  درک هر چهبهتر کلمات
در شعر کلمات لزوما به همان شکلی که در محاوره یا کتابها به کار میروند استفاده نمیشوند، برای مثال گاهی کلمهای کوتاهتر میشود یا در زمینهای قرار میگیرد که معنای آن را بهطور کامل تغییر میدهد. شعرهای کودکان هم با اینکه ساده هستند اما بهطور کامل از این قبیل بازیهای ادبی به دور نیستند. درنتیجه شعر خواندن به بچهها کمک میکند تا یاد بگیرند که گاهی ممکن است شکل کلمهای عوض بشود اما همان معنی را داشته باشد و یا برای فهمیدن معنی کلمهها باید به زمینهای که کلمه در آن قرارگرفته است هم توجه داشته باشد. کسب این مهارتها به بچهها کمک میکند تا در آینده بتوانند بهخوبی از عهده خواندن و درک متنهای طولانی و پیچیده بربیایند.

3. معرفی مفاهیم ادبی
وقتی برای بچهها شعر میخوانیم، کلماتی هم مطرح میشوند که بهاصطلاح بزرگترها جزء صنایع ادبی هستند مانند تشبیه، استعاره و... . این کلمات معمولا مورد سؤال بچهها قرار میگیرند و پاسخی که شما به سوالات آنها میدهید، فرصت مغتنمی است که به زبان ساده کودکان با این مفاهیم آشنا بشوند. آشنایی با این مفاهیم میتواند دانش زبانی کودک شما را بالاتر ببرد و نویسنده بهتری از او بسازد.

4. تقویت حافظه
به خاطر سپردن شعر به بچهها کمک میکند تا تلفظ صحیح کلمههای جدید را  یاد بگیرند. این اتفاق باعث میشود که آنها هم در خواندن قویتر باشند و هم در برقراری ارتباط با دیگران آدمهای موفقتری بشوند.
 

مطالب مرتبط: