نقش مفید ماساژ نوزادان در خواب آنها

ماساژ یکی از لذتبخش ترین عمل برای کودکان است. بر اساس یافته های یک تحقیق علمی ماساژ نوزادان به خصوص با روغن کنجد، میزان رشد و الگوی خواب آنان را بهبود میبخشد. این مطالعه تجربی خوشهای و به صورت تصادفی روی 150 نوزاد مراجعهکننده به پنج درمانگاه و مرکز بهداشتی و درمانی شهر اراک درمدت چهار هفته انجام شده است. اندازههای توپومتریک و الگوی خواب نوزادان مورد مطالعه این پژوهش علمی در سه گروه 50 تایی بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن کنجد ارزیابی شده است. نتایج حاصلهنشان دادکه میانگین وزن در نوزادان گروه ماساژ با روغن کنجد نسبت به قبل از مطالعه از دو گروه مورد مطالعه 53/5 گرم بیشتر بود. این درحالی است کهنوزادانی که تنها ماساژ تنها را دراندامهایشان دریافت کرده بودند نسبت به قبل از دوران مطالعه 49/61گرم و نوزدان بدون ماساژ 25/1 گرم افزایش وزن داشتند. بر اساس یافتههای این تحقیق نوزادانی که با روغن کنجد ماساژ داده شده بودند میانگین طول مدت خواب شبانه آنان 1/4 ساعت ، نوزادانی کهماساژ تنها داشتند 1/2 ساعت نسبت به گروه مورد مطالعه بدون ماساژ افزایش داشته است. میانگین خواب نوزدان مورد مطالعه قبل از تحقیق در سه گروه بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن کنجد به ترتیب 7/19 ،7/63 و 6/94 ساعت بود که این شاخص پس از مطالعه به 8/77، 8/07 و 8/85 ساعت افزایش یافت. همچنین میانگین دور ران نوزادان گروه بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن کنجد قبل از مطالعه به ترتیب 17/73، 19/26 و 18/98سانتیمتر بود کهاین شاخص بعداز مطالعه به ترتیب به 19/90 ،21/17 و 21/75سانتیمتر رسید. میانگین دور بازوی قبل از مطالعه نوزادان در گروههای بدون ماساژ، ماساژ تنهاو ماساژ با روغن کنجد نیز به ترتیب 12/48 ،12/82 و 12/64 سانتیمتربود که این شاخصها پس از تحقیق به 14/05 ،14/08و 14/56رسیده بود. همچنین میانگین دورسینه نوزادان گروهای بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ باروغن کنجد پیش از پژوهش 37/58 ،38/72و 38/58 سانتیمتر بود که در نتایج حاصله پس از چهار هفته به ترتیب به 39/61،40/47 و 41/32 سانتیمتر رسید. ماساژ درمانی و استعمال موضعی روغنهای گیاهی به عنوان یکی از راههای تایید شده کاهش اضطراب، رشد ونمو، کاهش درد، افزایش هوشیاری، بهبود سیستم ایمنی بدن و افزایش رابطه عمیق عاطفی والدین و شیرخوار شناخته شدهاست. در این تحقیق، ماساژ به عنوان ابزارکم هزینه و عامل بهبود سلامت و رشد کودک معرفی شده و قرار گرفتن آن در سیستم مراقبت دوران بارداری و پس از زایمان توصیه شدهاست.


مطالب مرتبط: