مدفوع نوزادانی که با شیر مادر تغذیه میکنند با  نوزادانی که با بطری تغذیه می شوند متفاوت است.نوزادانی که با بطری تغذیه می شوند دفعات بیشتری مدفوع می کنند و مدفوع آن ها سخت تر و تیره رنگ تر است. شایع ترین مشکل در این نوزادان سختی مدفوع است. برای رفع این مشکل می توانید مقدار کمی آب جوشیده سرد شده بین دفعات تغذیه به نوزاد بدهید.مدفوع قهوه ای مایل به زرد و جامد مربوط به کودکی است که با شیر خشک و بطری تغذیه می شود. این مدفوع خمیری که شبیه کره بادام زمینی می باشد و طیف رنگ قهوه ای دارد نسبت به مدفوع نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند بوی بیشتری دارد. این نوع مدفوع طبیعی است و در صورتی که آبکی و یا خیلی سفت شود باید نگران شوید.


مطالب مرتبط: