معبدی با  20،000 موش مقدس
مردم هندوستان تنوع دینی و مذهب زیادی دارند. چیزهای بسیار عجیبی دربارهی مذاهب آنها وجود دارد که هیچ جای دیگر دنیا پیدا نمیشود. ازجمله در شهر «دشونکا». این شهر در بیابان «تار» یا «تهار» قرار دارد، در کنار خط آهنی که از این شهر عبور میکند معبد کوچکی وجود دارد که وقف الهه محبوب مردم راجستان به نام «کارنا میتی» شده است.

در این معبد 20،000 موش مقدس زندگی میکنند که به آنها کَبَس (Kabbas) گفته میشود. دو افسانه درباره این موشها وجود دارد: یک داستان میگوید تمام فرزندان این الهه بهصورت موش زاده شدند و یک داستان میگوید این موشها سربازان این معبدند.مطالب مرتبط: