ناراحتی در تخت هنگام خواب

خوابیدن به پشت موجب میشود که تمامی وزن رحم روی کمر، رودهها، و سیاهرگ زیرین (سیاهرگی که خون را از قسمت تحتانی بدن به قلب میرساند) بیافتد. همچنین خوابیدن به پشت میتواند احتمال ابتلا به کمردرد و هموروئید، سوء هاضمه، و تنفس و جریان خون ضعیف را افزایش دهد. به پشت خوابیدن در سهماههی دوم و سوم حاملگی همچنین میتواند موجب ایجاد تغییراتی در فشار خون شود. در مورد برخی زنان، این وضعیت خوابیدن میتواند باعث افت فشار خون شود که موجب ایجاد حس مور مور شدن در آنها خواهد شد؛ زنان دیگر ، با افزایش ناخواستهای در فشار خون روبرو خواهند شد.

در طول نیمهی نخست حاملگی، تمرین خوابیدن روی سمت چپ بدن در هر فرصتی میتواند مفید باشد. این حالت خوابیدن با به حداکثر رساندن جریان خون و مواد غذایی به سمت جفت برای نوزاد مفید خواهد بود. این کار همچنین به حذف بهینهی مواد و مایعات دفعی از نوزاد توسط کلیهی شما کمک میکند، و در نتیجه احساس خارش را در مچ پا، پا و دستان شما کاهش میدهد. خوابیدن بر روی سمت راست بدن نیز مفید است. احتمالاً تنوعی از خوابیدن به سمت چپ و راست را برای راحتی بیشتر برخواهید گزید. (اگر شبها از خواب میپرید و پی میبرید که روی شکم یا پشتتان خوابیدهاید، نگران نباشید – هیچ آسیبی به نوزاد نزدهاید. تنها به بغل بچرخید.)
بسیاری از زنان حامله به این طریق در تختخواب احساس راحتی میکنند: به سمت چپ خود بخوابید و زانوهای خود را جمع کنید، و بالشی میان زانوهایتان قرار دهید. دیگر بالشها را زیر شکم و پشت کمرخود مرتب کنید و تا احساس راحتی و امنیت بیشتری داشته باشید. میتوانید از بالشهای مخصوص حاملگی به این منظور استفاده کنید، گرچه ممکن است پی ببرید که بالشهای معمولی برای اینکار به همان اندازه مناسب هستند. اگر از تپش قلب یا تنگی نفس رنج میبرید، آزاد کردن قسمت بالای بدنتان نیز مفید خواهد بود. در سومین سهماههی حاملگی، پوشیدن یک سینهبند مخصوص خواب و کمربند حاملگی میتواند موجب احساس امنیت بیشتر در مورد سینهها، شکم و کمر شما گردد.
توصیهی نهایی: اگر خوابیدن به بغل فشار زیادی روی باسن شما وارد میکند، یک تشک خوشخواب اسفنجی نرم بخرید. لایهای که به شکل جعبهی تخممرغ است روی خوشخواب و زیر ملافه و خوشخواب معمولی قرار میگیرد تا بر میزان راحتی شما و جریان هوا کمک کند، و اندازههای مختلف دارد.

مطالب مرتبط: