نماز حاجت روی پشت بام
حضرت صادق (ع)فرمود : هرکه بربالای بام  دو رکعت نماز به جا آورد و صد مرتبه بگوید:
یا جَبرَییلُ یا مُحمَد اَنتُما کافِیایَ فَاکفِیانی وَ اَنتُما حافِظایَ فَاحفِظانی وَ اَنتُما کالِثایَ فَاکلِثانی.
خداوند حاجت او را برآورده می سازد.

 

 

 مطالب مرتبط: