با نماز خواندن انسان با خدای متعال خویش سخن میگوید .نماز جز واجبات دین است . نمازی برای بهشتی شدن مشهور و معروف است، اکثر بزرگان مانند علاّمه مجلسی در بحار و شیخطوسی و علاّمه حلّی در کتابهای خود ذکر کردهاند. شیخطوسی(ره) از حضرترسول(ع) روایت نمودهاند:

هر کس در شبجمعه یا روزجمعه یا شبدوشنبه یا روزدوشنبه یا شبپنجشنبه یا روز پنجشنبه چهار رکعت نماز (دو، دورکعتی) نماز بجا بیاورد، در هر رکعت (حمد) هفت مرتبه و سوره (اناّ انزلناه) را یک مرتبه قرائت کند و بعد از سلام صدمرتبه بگوید:

(اللّهُمِّ صَلِّ عَلی مُحَمِّدٍ وَ آلِ مُحَمِّد) و صدمرتبه (اللّهُمِّ صَلِّ عَلی جَبْرَئیلَ) بگوید: خداوند به او عطا میفرماید هفتادهزار قصر در بهشت که در هر قصری هفتادهزار خانه باشد و در هر یک از آنها هزار اطاق باشد و در هر یک هفتادهزار جاریه بهشتی .


مطالب مرتبط: