همسر شما هم باردار است

طی دوران بارداری، مردان در زندگی همسرشان چه نقشی بازی میکنند؟ آنها لنگرگاه یک کشتیاند. باید به همسر خود حس اطمینان و امنیت ببخشند. مردان باید به همسری که تمام توجهاش بهخود و جنین درون رحم جلب شده، کمک کنند تا ارتباطش را با دنیای اطراف حفظ کند. احترام گذاشتن، صبر کردن و حضور همیشگی داشتن بهترین فرصتی است که هر مردی طی دوران بارداری میتواند در اختیار همسرش بگذارد. * چه موضوعی طی دوران بارداری و حس پدر شدن است که مردان را میترساند؟ درک نکردن زن طی دوران بارداری و بهجود آمدن یک رابطه سهگانه موجب ایجاد ترس و دلهره در مردان میشود. آنها نمیدانند کودکی که بهدنیا خواهد آمد چه جایگاهی را در روابط زناشوئی آنها اشغال خواهد کرد. درک این موضوع که همسر آنها، مادر فرزندی است، برایشان کمی سخت بهنظر میرسد. بسیاری از مردان حتی پس از فارغ شدن همسرشان، از همبستر شدن با او ترس دارند. * آیا مردان پس از فارغ شدن همسرشان، افسرده میشوند؟ بله، البته این موضوع را آشکار نمیکنند ولی خستگی مفرط، اضطراب، برقرار نکردن یک رابطه صمیمی با نوزاد و حتی فرارهای بیدلیل از خانه، همگی از نشانههای این افسردگی است. مشکل مردان این است که گمان میکنند با تولد فرزندشان، همسرشان آنها را تنها خواهد گذاشت. * مردی که تازه پدر شده، هیجانزده است؟ کی احساس پدر شدن را واقعاً درک میکند؟ مردها با دیدن فرزندشان هیجانزده و عاشق میشوند. احساس پدری در افراد متفاوت است. برای بعضیها این حس فوری و حتی با شنیدن خبر پدر شدن پدیدار میشود. برای برخی دیگر به آغوش کشیدن فرزندشان چنین حسی را در پی خواهد داشت. * در روز زایمان چه کاری از یک مرد بر میآید؟ حضور همسر در کنار یک زن باردار به او احساس امنیت خاطر میبخشد. به این ترتیب زن میداند کسی هست که پس از زایمان انتظارش را بکشد. کلمات محبتآمیز و نوازش همسر، همگی در روحیه یک زن باردار تأثیر میگذارد. * آیا مردان بهطور ذاتی قادرند از نوزادشان مراقبت کنند یا نیاز به آغوش دارند؟ خیر، زن و مرد هر دو بهطور ذاتی قادر به بزرگ کردن فرزند خود هستند. * آیا مردان طی دوران شیردهی نیز نقشی ایفا میکنند؟ مرد با حضور در تمام لحظات ”شیردهی“، ”عوض کردن بچه“، ”خواباندن“ و... میتواند حس امنیت را به همسرش منتقل کند. زن به خاطر ”زن بودنش“ نباید تمامی وظایف را به دوش بکشد. مرد میتواند طی این دوران رابطه جدیدی را با همسرش ایجاد کند. * طی جلسات سونوگرافی به مرد چه حسی دست میدهد؟ یک شوک احساسی. مرد وجود چیزی را میبیند که قادر نیست حس کند. آنچه بیش از هر چیز مرد را شیفته میکند، حرکات جنین درون رحم است. * آیا این موضوع درست است که طی دوران بارداری، مردان نیز همانند زنان چاق میشوند؟ بله، تنها چاره این موضوع هم ورزش است. بسیاری از مردان پس از زایمان همسرشان، این وزن اضافه را از دست میدهند. * آیا مردان طی دوران بارداری همسرشان، کابوس میبینند؟ بله، بسیار اتفاق میافتد که مرد نگران زایمان همسرش یا طبیعی بودن وضع فرزندش باشد. کابوس دیدن در این دوران برای زن و مرد طبیعی است. * آیا زوجهائی وجود دارند که در آنها مردان بیش از زنان درگیر مسائل دوران بارداری باشند؟ البته گاهی پیش میآید که زنان علاقهای به جلسات آمادگی قبل از زایمان نشان نمیدهند ولی مردها مدام درباره آن صحبت میکنند و بسیار هیجانزدهاند. در اینگونه موارد نباید هرگز زن را متهم کرد. حتی اینگونه زنان نیز میتوانند مادران خوشبختی باشند. * اگر مردی پس از شنیدن خبر بارداری یا حتی زایمان همسرش باز هم نسبت به او و زندگیش بیتعهد باشد، چه میتوان کرد؟ هرگز نباید یک مرد را از پدر شدن، ترساند. از سوی دیگر اگر سعی نکنید مردی را طی دوران بارداری متعهد کنید پس از زایمان نیز نخواهید توانست تغییری در وی ایجاد کنید. باید او را متوجه این موضوع کنید که برای یک کودک، پدر شدن به چه معنی است. زن نباید درباره تعهد مرد نسبت به خودش حرفی بزند، چون در اینصورت اوضاع بدتر میشود. روی صحبت باید در مورد مرد و کودکش باشد. بهطور یقین این حس تنهائی طی 9 ماه بارداری برای یک زن بسیار مشکل است.
مطالب مرتبط: