هنر شیر دنگ بافی

یکی از صنایعدستی تزیینی_کاربردی استان چهارمحال و بختیاری شیر دنگ بافی است

 

دست زنان روستایی و عشایری، گنج این مردمان است. اینان زندگی را در تار و پود گلیم ها و شیردِنگها می بافند و به نمایش می گذارند، زندگی ای شاده، روحیه ای لطیف و عاطفه ای سرشار از نقش و نگارها و رنگهای شاد و سرزنده بافته هایشان پیداشت، نوارهای رنگارنگ و نقش دار شیردنگ نمایانگر مراسم شادی و سرور قوم بختیاری است. این مردم در جشن ها و عروسی ها بر سر سیاه چادرها و در خانه ها این نوارهای تزیینی را آویزان می کنند و به این ترتیب پیغام شادی خود را به میهمانان و آشنایان می رسانند.

“شیردنگ” در اندازه های متفاوت و رنگهای زیا و جذاب بافته می شود. زن هنرمند، این نوارها را با بسم ا… شروع به بافتن می کند و امیدوار است که رشته ی شادی های هیچ کس گسسته و پاره نشود.

شیر دنگ در مراسم جشن و شادی برای تزیین سیاه چادر استفاده می شود

یکی از صنایعدستی تزیینی_کاربردی استان چهارمحال و بختیاری شیر دنگ بافی است. شیر دنگ بافی جنبهی خودمصرفی دارد. ازنظر بافت همانند وریس است، تفاوت عمدهی آن با وریس در عرض کم و طول زیاد و همچنین تعبیهی منگوله ها (آویز های پشمی الوان) بهمنظور زیبایی است.

مواد اولیه عمده در تولید و بافت شیر دنگ از بهترین نوع پشمهای بهاره است که زنان عشایر با ظرافت خاصی بهوسیلهی ابزار سادهای به نام پیلی بهصورت رشتهی نازکی میریسند و پسازآن به روش رنگرزی گیاهی (سنتی) به رنگ های شاد و با طراوت رنگآمیزی کرده و بعدازآن بر اساس طرح های ذهنی شروع به بافت میکنند.

مواد اولیه عمده در تولید و بافت شیر دنگ از بهترین نوع پشمهای بهاره است

کاربرد شیردنگ اکثراً در جلوی سیاهچادر (بهون) جهت تزیین سیاهچادر است. شیر دنگ در مراسم جشن و شادی استفاده گستردهتری دارد. به صورتی که برپایی هر مراسم جشن بدون انجام تزیینات با شیر دنگ امکانپذیر نیست.

اکثر نقوش بافتهشده در شیر دنگ نقوش هندسی شکسته و نیز نقش حیوانات درزمینهی آن است. حفظ و نگهداری آن دوری از آتش، عدم صدمه به تاروپود و شستشوی آن در آب روان است.


مطالب مرتبط: