ورزشی برای تسکین کمر درد در بارداری

 ورزش Tailor، عضلات لگن، باسن و ران را تقویت می کند و به تسکین کمردرد کمک می کند.

- Tailor نشسته: بر روی زمین بنشینید. زانوهای خود را خم کنید و مچ پاها را به هم گره بزنید. به آرامی به جلو خم شوید، پشتتان باید صاف و شل باشد. این ورزش را در طول روز، هر زمانی که برای شما ممکن است، انجام دهید.
- Tailor فشاری: بر روی زمین بنشینید. زانوهای خود را خم کنید و کف پاهایتان را به هم بچسبانید. به آرامی پاها را به سمت بدن خود بکشید. دست های خود را زیر زانوها قرار دهید.

در حالی که زانوهای خود را به طرف پایین فشار می دهید، دست های خود را به طرف بالا فشار دهید.

تا 5 شماره در این حالت فشاری بمانید.