ورزش در دوران بارداری تقویت عضلات شکم، کمر، لگن، باسن و ران سبب پیشگیری و کاهش درد در ناحیه کمر بانوان باردار میشود. این حرکت باید به آرامی و به طور کنترل شده اجرا شوند. 3 تا 10 دقیقه، هر حرکت را نگه دارید و سپس استراحت کنید و دوباره آن را تکرار کنید. باید 10 تا 30 بار این حرکت تکرار شود. بارداری در مرحلهای که به عضلات خود فشار میآورید، (در زمان 3 تا 10 دقیقه) نفس خود را بیرون بدهید و در مرحله استراحت، هوا را به داخل ریههایتان بکشید (نفس خود را داخل بکشید). برای عضلات پشت و باسن : کف دستها و زانوهای خود را روی زمین بگذارید، در حالی که ستون فقرات شما کاملاً راست باشد. سپس دست راست و پای چپ خود را بلند کنید، طوری که در راستای ستون فقرات شما باشند. مدتی در این حالت بمانید. سپس به آرامی دست و پای خود را پایین بیاورید. این بار دست چپ و پای راست خود را بلند کنید و به آرامی پایین بیاورید و به همین ترتیب ادامه دهید. اگر انجام این حرکت برای شما سخت است، میتوانید دست و پای خود را بهطور جداگانه بالا ببرید، یعنی فقط دست یا پای خود را بلند کنید، نه هر دو را با هم.


مطالب مرتبط: