ورزش و کاهش ریسک دیابت بارداری


یک مطالعه جدید نشان میدهد، زنانیکه قبل از دوران بارداری خود از نظر فیزیکی فعال هستند، در طی دوران بارداری در معرض خطر کمتری برای ابتلا به دیابت قرار دارند. با در نظر گرفتن فاکتوهائی نظیر اندکس توده بدنی، رژیم غذائی و سایر عوامل، مشخص شد در زنانی که دارای فعالیت بدنی زیاد هستند، نسبت به زنانی که فعالیت کمتری دارند، ریسک دیابت دوران بارداری (Diabetes Gestational)ـ 23 درصد کمتر است. همچنین پیادهروی سریع به مدت روزانه 30 دقیقه و یا بالارفتن از 15 پله نیز در کاهش ریسک دیابت در دوران حاملگی مؤثر هستند. جالب آن است که ریسک دیابت با میزان مشاهده تلویزیون توسط زنان باردار دارای ارتباط مستقیم است، بهطوریکه در زنانی که هر هفته به مدت 20 ساعت تلویزیون تماشا کرده و تحرکت چندانی ندارند، خطر ایجاد دیابت 3/2 برابر بالاتر خواهد بود. با توجه به اهمیت دیابت در دوران بارداری و با توجه به اینکه ابتلا به این نوع دیابت، شانس ابتلا به دیابت نوع (2) را در آینده به میزان 50درصد افزایش میدهد، باید بر فعالیت بدنی بهعنوان یکی از عوامل کاهش خطر دیابت بارداری تأکید نمود. براساس شواهد بهدست آمده، دیابت دوران بارداری همچنین سبب افزایش ریسک چاقی و دیابت نوزاد در آینده میشود.

مطالب مرتبط: