وضوی جبیره

جبیره چیست؟

جواب: چیزی که با آن زخم و شکسته را میبندد و دوایی که روی زخم و مانند آن میگذارند، جبیره میگویند.

 سئوال: در چه مواردی باید وضو جبیرهای گرفت؟

جواب: در مواردی که در اعضای وضو زخم یا شکستگی است وروی آن بسته است و باز کردن آن ممکن نیست و یا ضرر دارد (مثل گچ گرفتگی) باید وضوی جبیره گرفت.

 سئوال: آیا همان طور که وضوی جبیرهای ممکن است آیا تیمم جبیرهای هم وجود دارد؟

جواب: بله ـ تیمم جبیرهای هم ممکن است.

 سئوال: وقتی دست ما زخم باشد چگونه باید وضو گرفت؟

جواب: اگر آب برای آن ضرر نداشته باشد باید خون آن را پاک کنید و وضو بگیرید.

و اگر آب برای آن ضرر داشته باشد و روی آن پانسمان شده است پلاستیک یا پارچهی پاکی روی آن قرار دهید و وضو بگیرید (به این وضو، وضوی جبیره میگویند) بعد هم یک تیمم بدل از وضو به جا آورید تا مطمئن شوید که به وظیفهی خود عمل کردهاید.

 سئوال: اگر در یکی از اعضای وضو، زخم کوچکی ایجاد شود که خونش بند نمیآید و چون آب برای آن ضرر ندارد، روی آن را جبیره نمیکنند و اگر این زخم را بشویند باز خون میآید در هرصورت خون آن بند نمیآید تا بتوان وضو گرفت و به واسطهی خون جاهای دیگر بدن نجس نشود؟ حال تکلیف چیست؟

جواب: میتوان محل زخم را در آب کرّ یا زیر لوله بگیرد و دست بکشد تا خون تمام شود و بلافاصله با نیت وضو، آب را به آن محل جاری کند و بعد از آن فوراً آن محل را خشک کند تا سرایت حاصل نشود.

مطالب مرتبط: