چرا کودکان حرف زشت میزنند

گاهی برای جلب توجه دیگران، چه توجه مثبت و چه توجه منفی.
پس در مواقع عادی کودک را لبریز از توجه و محبت کنید.

گاهی برای بیان احساسات منفی اش یا کمبود دایره لغاتش
پس راه بیان و تخلیه احساساتش را به او بیاموزید مثلا؛ به او بگویید وقتی از کسی یا چیزی ناراحت میشوی؛به جای حرف زشت زدن، به او بگو از قلقلک خوشم نمی آید.

تقلید از دیگران یا تلویزیون یا والدین:مثلا والد در حین رانندگی حرف بدی میزند و میگذرد ولی در ذهن کودک میماند و تکرار میکند.
پس الگوی خوبی برای او باشیم و ورودی هایش را کنترل کنیم.

زمانی که کودک حرف زشتی زد اینکارها را نکنید
سرزنش_دعوا_فریاد_تنبیه_تهدید_ترساندن کودک ممنوع است

زیرا:::

 با این حرفها یا رفتارهای ما، حرف زشت در ذهن کودک تثبیت میشود.
«یادمان باشد؛ همیشه کار بد توبیخ میشود،نه شخصیت کودک»

 واکنش صحیح والدین چیست؟؟
هرگز به او نخندید
 هرگز به او نگویید چی گفتی؟ دوباره تکرار کن!!
 هرگز خودتان آن را دوباره تکرار نکنید!!

روبروی کودک بنشینید، هم قد او شوید، دستهایش را بگیرید( توجه او را جلب کنید، نه اینکه از آشپزخانه فریاد بزنید)و قاطعانه به او بگویید:این حرف در خانه ما جایز نیست و ما از تو میخواهیم آن را تکرار نکنی.
دو سه بار اول که حرف زشت زد، این کار را انجام دهید.
دفعه چهارم تا ششم، فقط به او تذکر دهید.« حرف زشت زدن ممنوع است» یا «این حرف بدی است »
اگر دیگر تکرار نکرد، تشویقش کنید و پاداشش دهید.
اگر باز تکرار کرد، «بی اعتنایی» کنید. یعنی هیچ عکس العمل کلامی_رفتاری و نداشته باشید. حتی اخم نکنید. کر و کور شوید.( تا زمانی که حواسش از آن حرف پرت شود)
پس از چند هفته وقتی هیچ یک از اطرافیان عکس العملی نشان ندهند و کودک در قبال حرف زشتش،توجهی دریافت نکند،به مرور فراموش میکند.


مطالب مرتبط: